Entry # 453 has returned 1 entry

буруудадыр, буруу онаар

[buruudadyr, buruu onaar] v. accuse