Entry # 501 has returned 1 entry

агаар оруу, самолёттар ужар орук

[agaar oruu, samoljottar užar oruk] n. airline