Entry # 7015 has returned 1 entry

1. керээ чарар, 2. харылзаалыг болур, 3. бодаар, шиитпирлээр

[1. keree čarar, 2. kharylzaalyg bolur, 3. bodaar, šiitpirleer] v. deal (with)