Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

(кандыг бир сававы) долдурар

[(kandyg bir savavy) doldurar] phr. v. fill up

(кандыг-бир даштыкы дылды, кандыг-бир эртемни) экижидер, хоюглаар

[(kandyg-bir daštyky dyldy, kandyg-bir ertemni) ekižider, khojuglaar] phr. v. brush up on

(кым-бир кижини) албададып (бир-ле чүве) кылдыртыыр

[(kym-bir kižini) albadadyp (bir-le čüve) kyldyrtyyr] phr. v. nail down

1. бодаар, даап (угаап) бодаар, 2. элдээртир, каксы чугаалаар

[1. bodaar, daap (ugaap) bodaar, 2. eldeertir, kaksy čugaalaar] v. imply

1. боданыр, ханы бодаар, 2. көөр, хайгаараар

[1. bodanyr, khany bodaar, 2. köör, khajgaaraar] v. contemplate

1. иштелиир, 2. тыптыр, боттаныр, 3. бодап алыр

[1. išteliir, 2. typtyr, bottanyr, 3. bodap alyr] v. conceive

1. катап эгелээр, 2. септеп кылыр, чаартып кылыр

[1. katap egeleer, 2. septep kylyr, čaartyp kylyr] v. renew

1. кылыр, (ток) бүдүрер, 2. сонуургадыр, 3. (ажыл черлерин) тургузар

[1. kylyr, (tok) büdürer, 2. sonuurgadyr, 3. (ažyl čerlerin) turguzar] v. generate

1. салбас, (чөпшээрел) бербес, 2. (медээ) чажырар

[1. salbas, (čöpšeerel) berbes, 2. (medee) čažyrar] v. withhold

1. халдакчы, эжелекчи (политика), 2. калчаараан (кижи)

[1. khaldakčy, eželekči (politika), 2. kalčaaraan (kiži)] adj. aggressive

1. челбииш, изигде челбитиннер херексээл; 2. аарыкчы, талалакчы

[1. čelbiiš, izigde čelbitinner kherekseel; 2. aarykčy, talalakčy] n. fan

1. школа) демдек салыр, 2. хуваар, үлээр, таарыштыр тургузар, ылгаар

[1. škola) demdek salyr, 2. khuvaar, üleer, taaryštyr turguzar, ylgaar] v. grade

1. эвээжээр, бичелээр, 2. куду көөр, херекке албас

[1. eveežeer, bičeleer, 2. kudu köör, kherekke albas] v. diminish

1. эскерер, эскерип көөр, 2. бижиир, бижип алыр

[1. eskerer, eskerip köör, 2. bižiir, bižip alyr] v. note

агаарлаар

listenloadingplaying

[agaarlaar] v. go for a walk

адвокат, болчукчу

[advokat, bolčukču] n. attorney

аксын тырттырбас

[aksyn tyrttyrbas] v. bite the bit

аңгададыр

listenloadingplaying

[aŋgadadyr] v. discourage

бадыткаар, бүзүредир, чугаалаар

[badytkaar, büzüredir, čugaalaar] v. allege

байырлаар, демдеглээр

[bajyrlaar, demdegleer] v. observe holiday, celebrate

бижиири, чурууру

[bižiiri, čuruuru] v. writing

билдилиг

[bildilig] a. able

билир, билдилиг, мергежилдиг

[bilir, bildilig, mergežildig] a. able

бир-бир

listenloadingplaying

[bir-bir] adv. one at a time

бодун ап чорууру

listenloadingplaying

[bodun ap čoruuru] n. behavio(u)r

болчукчу

listenloadingplaying

[bolčukču] n. lawyer

болчукчулаар

listenloadingplaying

[bolčukčulaar] v. defend

боттуг байдалды барымдаалаар

[bottug bajdaldy barymdaalaar] adj. realistic

бурурнгаар депшилгелиг, мурнакчы

[bururngaar depšilgelig, murnakčy] adj. progressive

бүдүүлүү

[büdüülüü] n. ignorance

генетиктиг

[genetiktig] adj. genetic

даараар

listenloadingplaying

[daaraar] v. embroider

дадарык

listenloadingplaying

[dadaryk] a. rusty

дажыыр, дажыглаар, сөөртүр, сөдүртүр

[dažyyr, dažyglaar, söörtür, södürtür] v. carry

демократиктиг

[demokratiktig] adj. democratic

деридер

listenloadingplaying

[derider] v. sweat

дидим

listenloadingplaying

[didim] a. brave

дузалал сөзү, кылыг сөзү

[duzalal sözü, kylyg sözü] a. auxiliary (auxiliary verb)

дыңнадыр, медээлээр

[dyŋnadyr, medeeleer] v. inform

дөгерер

listenloadingplaying

[dögerer] v. 1. finish, complete, accomplish 2. slaughter (e.g., a sheep)

ириир

listenloadingplaying

[iriir] v. rot, decompose

кайда-даа

listenloadingplaying

[kajda-daa] a. nowhere

каксы чугаалаар

[kaksy čugaalaar] v. concern

камгалал

[kamgalal] adj. defensive

каттырар, каттырыр

[kattyrar, kattyryr] v. laugh

кезедир, ялалаар, шиидер

[kezedir, jalalaar, šiider] v. punish

кошкадыр, сулараар

[koškadyr, sularaar] v. tr. relax

кудараар

listenloadingplaying

[kudaraar] v. grieve

куску

listenloadingplaying

[kusku] n. vomit

куску келири

listenloadingplaying

[kusku keliri] n. nausea

кускун

listenloadingplaying

[kuskun] n. crow

кызыгаарлаар

[kyzygaarlaar] v. restrict, limit, set boundary or border

күдээлээр кижи

listenloadingplaying

[küdeeleer kiži] n. bridegroom

күшкүл

listenloadingplaying

[küškül] n. hazel grouse

магададыр

[magadadyr] n. daze

математика, сан эртеми

[matematika, san ertemi] n. mathematics

муңгаргай, муңгаранчыг

[muŋgargaj, muŋgarančyg] a. sad

мөгэ-шыырак, атлетиктиг

[möge-šyyrak, atletiktig] adj. athletic

номчукчу

[nomčukču] n. reader

саадаары, саадаашкын

[saadaary, saadaaškyn] n. delay, postpone

саадаашкын

[saadaaškyn] n. delay

сесерлик, сад (Р)

[seserlik, sad (r)] n. garden

согун саадаа

listenloadingplaying

[sogun saadaa] n. quiver

статистиктиг

[statistiktig] adj. statistical

тендириир

listenloadingplaying

[tendiriir] v. stagger, walk drunkenly

тыптыр, тыптып келир

[typtyr, typtyp kelir] v. emerge

төрүүрү, божууру

[törüürü, božuuru] n. birth

удуртур, баштаар, удуртуп башкарар

[udurtur, baštaar, udurtup baškarar] v. govern

хаарар

listenloadingplaying

[khaarar] v. roast, fry

хайгаараар

[khajgaaraar] v. supervise

хей-аът киириишкин, сорук киириишкин

[khej-àt kiiriiškin, soruk kiiriiškin] n. inspiration

хире-хире

listenloadingplaying

[khire-khire] adv. sometimes

хоруглуг

listenloadingplaying

[khoruglug] a. banned, forbidden

хоруглуг болур

listenloadingplaying

[khoruglug bolur] v. banned, be

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. banned, be

хүндүткел, хүндүлел, хүндүткээрлээри

[khündütkel, khündülel, khündütkeerleeri] n. respect

хөпээнээр

listenloadingplaying

[khöpeeneer] v. stack hay

цитаталаар, цитата бээр

[tsitatalaar, tsitata beer] v. quote

чаа чүвеге удур, консервативтиг

[čaa čüvege udur, konservativtig] adj. conservative

чазыглыг

[čazyglyg] a. false

чалгаараар

listenloadingplaying

[čalgaaraar] v. bored, be

чарары

listenloadingplaying

[čarary] n. conclusion

чедир тараар

listenloadingplaying

[čedir taraar] v. distribute

чер-черде

listenloadingplaying

[čer-čerde] a. everywhere

четче

listenloadingplaying

[četče] a. full

чечен сөс

listenloadingplaying

[čečen sös] n. aphorism

чечен чогаал, литературалыг

[čečen čogaal, literaturalyg] a. literary

чечен чугаа

listenloadingplaying

[čečen čugaa] n. story

чугаалаар, чугааланып эгелээр

[čugaalaar, čugaalanyp egeleer] phr. v. speak out

чурукка тырттырары

[čurukka tyrttyrary] n. photography

чуруур

[čuruur] v. depict

чурууру

listenloadingplaying

[čuruuru] v. writing

чыргыраар, чаргыраар

[čyrgyraar, čargyraar] v. quack

чөгели төнген, чөгенген

[čögeli töngen, čögengen] a. disappointed

шилиири, шилилге

[šiliiri, šililge] n. selection

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шынында

listenloadingplaying

[šynynda] adv. actually

шыырак билиглиг

listenloadingplaying

[šyyrak biliglig] a. adept

экиртир

listenloadingplaying

[ekirtir] v. cure

үлээр, чарар, хуваар

[üleer, čarar, khuvaar] v. divide