Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

(кандыг-бир берге аарыг соонда) өлбейн баар, дириг артар, шыдап эртер

[(kandyg-bir berge aaryg soonda) ölbejn baar, dirig artar, šydap erter] phr. v. pull through

(кандыг-бир даштыкы дылды, кандыг-бир эртемни) экижидер, хоюглаар

[(kandyg-bir daštyky dyldy, kandyg-bir ertemni) ekižider, khojuglaar] phr. v. brush up on

1. (машинаның дугуйундан) агаар үндүрер, 2. бакка сугар, бергедедир, 3. (баш дүгүн) чазар

[1. (mašinanyŋ dugujundan) agaar ündürer, 2. bakka sugar, bergededir, 3. (baš dügün) čazar] phr. v. let down

1. бир-ле чүвени хол-биле шимчедиир, 2. кажар арга кылыр

[1. bir-le čüveni khol-bile šimčediir, 2. kažar arga kylyr] v. manipulate

1. боданыр, ханы бодаар, 2. көөр, хайгаараар

[1. bodanyr, khany bodaar, 2. köör, khajgaaraar] v. contemplate

1. бузар, үрээр, үрегдээр, 2. буурадыр, сандараар

[1. buzar, üreer, üregdeer, 2. buuradyr, sandaraar] v. ruin

1. санаар, хамаарыштырар, 2. катап[тап] чугалаар

[1. sanaar, khamaaryštyrar, 2. katap[tap] čugalaar] v. relate

1. томуйлаар, 2. демдектээр, демдеглээр

[1. tomujlaar, 2. demdekteer, demdegleer] v. designate

1. чыырлыр, бичелээр, 2. эвээжээр

[1. čyyrlyr, bičeleer, 2. eveežeer] v. shrink

1. өске черге олуртур (теректи) 2. солуур

[1. öske čerge olurtur (terekti) 2. soluur] v. transplant

агаарлаар

listenloadingplaying

[agaarlaar] v. go for a walk

адааргаар

listenloadingplaying

[adaargaar] v. envy

аксын тырттырбас

[aksyn tyrttyrbas] v. bite the bit

алгы-кышкы

[algy-kyshky] n. outcry

амы-тынын камгалаар

listenloadingplaying

[amy-tynyn kamgalaar] v. rescue, save someone’s life

аразының, шилчиир, шилчилгениң

[arazynyŋ, šilčiir, šilčilgeniŋ] a. intermediate

баштактанчыр

listenloadingplaying

[baštaktančyr] v. joke

бирде-бирде

listenloadingplaying

[birde-birde] a. sometimes

болчукчу

listenloadingplaying

[bolčukču] n. lawyer

болчур, болчукчулаар

[bolčur, bolčukčulaar] v. defend

бурунгаарлаар

listenloadingplaying

[burungaarlaar] v. advance

бурунгаарлаар, шимчээр, чылар

[burungaarlaar, šimčeer, čylar] v. advance

бурурнгаар депшилгелиг, мурнакчы

[bururngaar depšilgelig, murnakčy] adj. progressive

бүзээлээшкин

[büzeeleeškin] n. siege

генетиктиг

[genetiktig] adj. genetic

даараар

listenloadingplaying

[daaraar] v. embroider

делгелге

[delgelge] n. display

дыңнаалаар

listenloadingplaying

[dyŋnaalaar] v. listen

дүндүк

[dündük] n. round frame at top of yurt

ийи дылдыг, ийи дыл кырында

[iji dyldyg, iji dyl kyrynda] a. bilingual

ириир

listenloadingplaying

[iriir] v. rot, decompose

кадарар

[kadarar] v. tend

камгалал

[kamgalal] adj. defensive

камгалал

[kamgalal] n. protection

канчаар-даа аажок улуг

[kančaar-daa aažok ulug] a. huge

каттыжары, каттыштырары

[kattyžary, kattyštyrary] n. confluence

каттыжыышкын, эвилел, ассоциация

[kattyžyyškyn, evilel, assotsiatsija] n. association

каттыштырар

listenloadingplaying

[kattyštyrar] v. combine

киржир

[kiržir] v. interfere

кудараар

listenloadingplaying

[kudaraar] v. grieve

куску(м) келир

[kusku(m) kelir] v. vomit

куску, кустурары

[kusku, kusturary] n. vomit

кускун

[kuskun] n. raven

кээргээр

listenloadingplaying

[keergeer] v. 1. feel sorry for 2. have pity on

күскү

listenloadingplaying

[küskü] a. Fall, Autumn

күшкүл

listenloadingplaying

[küškül] n. hazel grouse

маалаар

listenloadingplaying

[maalaar] v. bleat

маганданджыг

[magandandzhyg] adj. wonderful

меню, чем даңзызы

[menju, čem daŋzyzy] n. menu

номчукчу

[nomčukču] n. reader

олуртур

listenloadingplaying

[olurtur] v. plant

онзагай чүүлдерлиг, кайгамчыктыг, элдепейлиг, экзотиктиг

[onzagaj čüülderlig, kajgamčyktyg, eldepejlig, ekzotiktig] adj. exotic

саадаары, саадаашкын

[saadaary, saadaaškyn] n. delay, postpone

сагыш-сеткилдиң, эки, бууруу чок

[sagyš-setkildiŋ, eki, buuruu čok] adj. moral

семириир

[semiriir] v. fatten

силерлер

[silerler] pron. thou?

силерлер

listenloadingplaying

[silerler] pro. you (plural honorific) (Dial.)

суксун

[suksun] n. beverage

сөдүртүр

listenloadingplaying

[södürtür] v. carry

таалаар

listenloadingplaying

[taalaar] v. enjoy

тендириир

listenloadingplaying

[tendiriir] v. stagger, walk drunkenly

тыптыр, тыптып келир

[typtyr, typtyp kelir] v. emerge

тыптыры

listenloadingplaying

[typtyry] n. appearance

тыптыры, үнери, төрүттүнери

[typtyry, üneri, törüttüneri] n. appearance

угулзалап даараар

listenloadingplaying

[ugulzalap daaraar] v. embroider

удурланган

listenloadingplaying

[udurlangan] v. opposed, disagreed (with)

удуртур чер, администрация (Р)

[udurtur čer, administratsija (r)] n. administration

удуртуру, эргелеп башкарары

[udurturu, ergelep baškarary] n. management

фотография, чурукка тырттырары

[fotografija, čurukka tyrttyrary] n. photo

хаарар

listenloadingplaying

[khaarar] v. roast, fry

хайгаараар

listenloadingplaying

[khajgaaraar] v. observe

херечилээр, шынын бүзүредир

[kherečileer, šynyn büzüredir] v. attest

холгаарлаар, үзе кирер, киржир

[kholgaarlaar, üze kirer, kiržir] v. interfere

хоруглуг

listenloadingplaying

[khoruglug] a. banned, forbidden

хүлүмзүрүүр

listenloadingplaying

[khülümzürüür] v. smile

хөлзедир, девидедир, дүвүредир, сүрээдээр, чалгыдар, бырлаңнадыр

[khölzedir, devidedir, düvüredir, süreedeer, čalgydar, byrlaŋnadyr] v. agitate

чазыглыг

listenloadingplaying

[čazyglyg] a. false, incorrect, wrong

чалалга

listenloadingplaying

[čalalga] n. invitation

чараш чүвеге ынак болур, эстетиктиг

[čaraš čüvege ynak bolur, estetiktig] adj. aesthetic

чедир тараар

listenloadingplaying

[čedir taraar] v. distribute

чер-черде

listenloadingplaying

[čer-čerde] a. everywhere

чигзинер, дадагалзаар

[čigziner, dadagalzaar] v. hesitate

чугаалаар, чугааланып эгелээр

[čugaalaar, čugaalanyp egeleer] phr. v. speak out

чугаалаар, ыдар

[čugaalaar, ydar] v. tell

чөгенген

listenloadingplaying

[čögengen] v. disappointed

чөгенген, чөгели төнген

[čögengen, čögeli töngen] v. disappointed

чөдүрер, чөдүртүр

[čödürer, čödürtür] v. cough

чөпшээрешпээн, чок дээн, болбас дээн, хүлээвээн, ойталаан, таарымча чок, таарышпас

[čöpšeerešpeen, čok deen, bolbas deen, khüleeveen, ojtalaan, taarymča čok, taaryšpas] a. negative

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. permit

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шынын бүзүредир

listenloadingplaying

[šynyn büzüredir] v. bear witness to, attest to

шынында

listenloadingplaying

[šynynda] adv. actually

эвээжээр, бичелээр

[eveežeer, bičeleer] v. decrease

экиртир

listenloadingplaying

[ekirtir] v. cure

экиртир, экирти эмнээр

[ekirtir, ekirti emneer] v. cure

элдээртип чугаалаар

listenloadingplaying

[eldeertip čugaalaar] v. hint, allude to

эскерер

[eskerer] v. spot

этиктиг

[etiktig] adj. ethical

ээлээр

listenloadingplaying

[eeleer] v. command

өгленген

[öglengen] adj. married