Your search for * has returned 100 entries

(кандыг бир сававы) долдурар

[(kandyg bir savavy) doldurar] phr. v. fill up

(саналды) көөр, сайгарар

[(sanaldy) köör, sajgarar] phr. v. follow up

1. андарар, чаяр, ойтур шавар, 2. хомудадыыр

[1. andarar, čajar, ojtur šavar, 2. khomudadyyr] v. upset

1. бодаар, даап (угаап) бодаар, 2. элдээртир, каксы чугаалаар

[1. bodaar, daap (ugaap) bodaar, 2. eldeertir, kaksy čugaalaar] v. imply

1. болбайн баар, 2. (шылгалдалга) багай демдек алыр, 3.

[1. bolbajn baar, 2. (šylgaldalga) bagaj demdek alyr, 3.] v. fail

1. соңга караандан) көстүүр, 2. уттур, уттуп кааптар, 3. көрбээчеңнээр, (кандыг-бир чүвени) сагыштыы

[1. soŋga karaandan) köstüür, 2. uttur, uttup kaaptar, 3. körbeečeŋneer, (kandyg-bir čüveni) sagyš] v. overlook

1. чечектелир, 2. сайзыраар

[1. čečektelir, 2. sajzyraar] v. flourish

1. чүве, 2. (параграф) чер, чүүл, пункт (Р)

[1. čüve, 2. (paragraf) čer, čüül, punkt (r)] n. item

1. школа) демдек салыр, 2. хуваар, үлээр, таарыштыр тургузар, ылгаар

[1. škola) demdek salyr, 2. khuvaar, üleer, taaryštyr turguzar, ylgaar] v. grade

1. эвээжээр, бичелээр, 2. куду көөр, херекке албас

[1. eveežeer, bičeleer, 2. kudu köör, kherekke albas] v. diminish

1. үндүрер, 2. (пассажирни) дүже олуртур

[1. ündürer, 2. (passažirni) düže olurtur] phr. v. let out

азарлар

noun azarlar (celestials of the upper world)

аксын тырттырбас

[aksyn tyrttyrbas] v. bite the bit

алгы-кышкы

[algy-kyshky] n. outcry

амы-тынын камгалаар

listenloadingplaying

[amy-tynyn kamgalaar] v. rescue, save someone’s life

баштактаныр

listenloadingplaying

[baštaktanyr] v. joke

баштактаныр, баштактанчыр, ылчыңнаар, кыжырыыр, шоодар

[baštaktanyr, baštaktančyr, ylčyŋnaar, kyžyryyr, šoodar] v. joke

бег, катаат

noun father-in-law (father of husband)

билдилиг

[bildilig] a. able

билир, билдилиг, мергежилдиг

[bilir, bildilig, mergežildig] a. able

болчукчу

listenloadingplaying

[bolčukču] n. lawyer

болчур, болчукчулаар

[bolčur, bolčukčulaar] v. defend

боттуг байдалды барымдаалаар

[bottug bajdaldy barymdaalaar] adj. realistic

бурунгаарлаар

listenloadingplaying

[burungaarlaar] v. advance

даараар

listenloadingplaying

[daaraar] v. embroider

дадарык

listenloadingplaying

[dadaryk] a. rusty

демократиктиг

[demokratiktig] adj. democratic

деридер

listenloadingplaying

[derider] v. sweat

доңгайгаш ап алыр

listenloadingplaying

[doŋgajgaš ap alyr] v. lift, bend over and pick up

дыңнадыр, медээлээр

[dyŋnadyr, medeeleer] v. inform

дүндүк

[dündük] n. round frame at top of yurt

ириир

listenloadingplaying

[iriir] v. rot, decompose

калдар аастыг сарыглыг

noun phrase metaphorical name of a shaman’s drum

камгалал

[kamgalal] adj. defensive

канчаар-даа аажок улуг

[kančaar-daa aažok ulug] a. huge

капка

капка
listenloadingplaying

[kapka] n. trap

капкага кактырар

[kapkaga kaktyrar] v. trap, fall into

каттаптаар

[kattaptaar] v. repeat

каттыжары, каттыштырары

[kattyžary, kattyštyrary] n. confluence

кенгерге

noun big drum (used by lamas)

киржир

listenloadingplaying

[kiržir] v. participate

кожар, каттыштырар

[kožar, kattyštyrar] phr. v. piece together

кокон

[kokon] n. cocoon

кулбуруур

[kulburuur] v. slide, slip

куску келири

listenloadingplaying

[kusku keliri] n. nausea

кускун

listenloadingplaying

[kuskun] n. crow

кызыгаарлаар, ойталаар, өйлээр

[kyzygaarlaar, ojtalaar, öjleer] v. abstain

кышкы

listenloadingplaying

[kyšky] a. winter

кышкырар

[kyškyrar] v. call

кышкырар

listenloadingplaying

[kyškyrar] v. scream loudly

кышкырыптар

listenloadingplaying

[kyškyryptar] v. shout

күдээлээр кижи

listenloadingplaying

[küdeeleer kiži] n. bridegroom

маалаар

listenloadingplaying

[maalaar] v. bleat

медээлээр

listenloadingplaying

[medeeleer] v. inform

номчукчу

[nomčukču] n. reader

саадаашкын

[saadaaškyn] n. delay

салгал дамчаан дээрлерден уктуг хам

noun phrase hereditary shaman of sky origin

сесерлик, сад (Р)

[seserlik, sad (r)] n. garden

сорук киириишкин

listenloadingplaying

[soruk kiiriiškin] n. inspiration

статистиктиг

[statistiktig] adj. statistical

сылдыс орук уктуг хам

noun phrase shaman of star way origin

сөс өскертилгези

listenloadingplaying

[sös öskertilgezi] n. inflection

тыртыжары

listenloadingplaying

[tyrtyžary] n. attraction

тыртыжары, тыртары

[tyrtyžary, tyrtary] n. attraction

удур турар, туржур

[udur turar, turžur] v. confront

ужурларлыг

[užurlarlyg] adj. traditional

улустар аразының, бүгү улустарниң

[ulustar arazynyŋ, bügü ulustarniŋ] a. international

уруг дүжүртүрү, аборт (Р)

[urug düžürtürü, abort (r)] n. abortion

хайгаараар

[khajgaaraar] v. supervise

харыысалгалыг

[kharyysalgalyg] adj. responsible

харыысалгалыг

[kharyysalgalyg] adj. responsible

хей-аът киириишкин

listenloadingplaying

[khej-àt kiiriiškin] n. inspiration

херечилээр, шынын бүзүредир

[kherečileer, šynyn büzüredir] v. attest

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. ban

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. banned, be

хөлзедир, девидедир, дүвүредир, сүрээдээр, чалгыдар, бырлаңнадыр

[khölzedir, devidedir, düvüredir, süreedeer, čalgydar, byrlaŋnadyr] v. agitate

цитаталаар, цитата алыр

[tsitatalaar, tsitata alyr] v. cite

цитаталаар, цитата бээр

[tsitatalaar, tsitata beer] v. quote

чагыртыр

listenloadingplaying

[čagyrtyr] v. obey

чалча

listenloadingplaying

[čalča] n. servant

чарар

listenloadingplaying

[čarar] v. split

чатка-каргыш

noun phrase collective naming for curses, actions for evel eyes, spoilage

чечен чогаал

listenloadingplaying

[čečen čogaal] a. literary

чечен чогаал, литературалыг

[čečen čogaal, literaturalyg] a. literary

човуурлаар, човууруртаар

[čovuurlaar, čovuururtaar] v. groan

чугаалаар

[čugaalaar] v. speak

чугаалаар, чугааланып эгелээр

[čugaalaar, čugaalanyp egeleer] phr. v. speak out

чуруур

[čuruur] v. depict

чүглүг бөөрт

noun phrase name of a shaman hat (literally hat with feathers)

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

чөөпшээрээр, киирер

[čööpšeereer, kiirer] v. admit

шагдагы

listenloadingplaying

[šagdagy] a. old

шынын бадыткаар

listenloadingplaying

[šynyn badytkaar] v. bear witness to

эвелгелчин

noun idol in the form of a doll

эдерер

listenloadingplaying

[ederer] v. follow

эдилээр, ээлээр

[edileer, eeleer] v. possess

этиктиг

[etiktig] adj. ethical

ээзи болур, ээлээр

[eezi bolur, eeleer] v. rule over

ээзи болур, ээлээр, эдилээр, чагырар

[eezi bolur, eeleer, edileer, čagyrar] v. command

өрүглүг кымчы

listenloadingplaying

[örüglüg kymčy] n. horsewhip