Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

1. (машинаның дугуйундан) агаар үндүрер, 2. бакка сугар, бергедедир, 3. (баш дүгүн) чазар

[1. (mašinanyŋ dugujundan) agaar ündürer, 2. bakka sugar, bergededir, 3. (baš dügün) čazar] phr. v. let down

1. бодаар, даап (угаап) бодаар, 2. элдээртир, каксы чугаалаар

[1. bodaar, daap (ugaap) bodaar, 2. eldeertir, kaksy čugaalaar] v. imply

1. делгээр, 2. чалчалаар, 3. хандырар

[1. delgeer, 2. čalčalaar, 3. khandyrar] v. serve

1. кылыр, (ток) бүдүрер, 2. сонуургадыр, 3. (ажыл черлерин) тургузар

[1. kylyr, (tok) büdürer, 2. sonuurgadyr, 3. (ažyl čerlerin) turguzar] v. generate

1. кым-бир кижи-биле) уткужар, 2. (кандыг-бир таварылгага) таваржыр

[1. kym-bir kiži-bile) utkužar, 2. (kandyg-bir tavarylgaga) tavaržyr] v. encounter

1. салбас, (чөпшээрел) бербес, 2. (медээ) чажырар

[1. salbas, (čöpšeerel) berbes, 2. (medee) čažyrar] v. withhold

1. санаар, хамаарыштырар, 2. катап[тап] чугалаар

[1. sanaar, khamaaryštyrar, 2. katap[tap] čugalaar] v. relate

1. сеткил-сагыш хайынган (чугаа), 2. изиг, бодун туттунмас (кижи)

[1. setkil-sagyš khajyngan (čugaa), 2. izig, bodun tuttunmas (kiži)] adj. emotional

1. улгаттырар, көвүдедир, делгемчидер, бедидер, 2. эккиртир

[1. ulgattyrar, kövüdedir, delgemčider, bedider, 2. ekkirtir] v. enhance

1. чолаачылаар, 2. удуртур, баштаар

[1. čolaačylaar, 2. udurtur, baštaar] v. steer

1. чүве, 2. (параграф) чер, чүүл, пункт (Р)

[1. čüve, 2. (paragraf) čer, čüül, punkt (r)] n. item

1. өске черге олуртур (теректи) 2. солуур

[1. öske čerge olurtur (terekti) 2. soluur] v. transplant

адвокат, болчукчу

[advokat, bolčukču] n. advocate

алгырар, кышкырар

[algyrar, kyškyrar] v. yell

амы-тынын камгалаар

listenloadingplaying

[amy-tynyn kamgalaar] v. rescue, save someone’s life

бижиири, чурууру

[bižiiri, čuruuru] v. writing

бүдүүлүү

[büdüülüü] n. ignorance

даараар

listenloadingplaying

[daaraar] v. embroider

дадагалзаар

listenloadingplaying

[dadagalzaar] n. doubt

дажыыр, дажыглаар, сөөртүр, сөдүртүр

[dažyyr, dažyglaar, söörtür, södürtür] v. carry

демдек

listenloadingplaying

[demdek] n. symbol, sign, mark, horse brand

деридер

[derider] v. swear

деридер

listenloadingplaying

[derider] v. sweat

дидим

listenloadingplaying

[didim] a. brave

дуюкка эртер, кедээр, чылбыртыр

[dujukka erter, kedeer, čylbyrtyr] v. creep

ийи дылдыг

listenloadingplaying

[iji dyldyg] a. bilingual

ириир

[iriir] v. decompose

кадарар

[kadarar] v. guard

кадарар

listenloadingplaying

[kadarar] v. pasture, tend, guard, shepherd, herd

кадарар

[kadarar] v. shepherd, herd

кадарар

[kadarar] v. tend

кайда-даа

listenloadingplaying

[kajda-daa] a. nowhere

каксы чугаалаар

[kaksy čugaalaar] v. concern

каксы чугаалаар, демдеглээр

[kaksy čugaalaar, demdegleer] v. mention

камгалал

[kamgalal] adj. defensive

канчаар-даа аажок улуг, тергиин, кончуг эки

[kančaar-daa aažok ulug, tergiin, končug eki] adj. tremendous

капка ~ какпа

[kapka ~ kakpa] n. trap

каттыжары, каттыштырары

[kattyžary, kattyštyrary] n. confluence

каттыштырары

listenloadingplaying

[kattyštyrary] n. confluence

кезедир, ялалаар, шиидер

[kezedir, jalalaar, šiider] v. punish

кудараар

listenloadingplaying

[kudaraar] v. grieve

куску келири

listenloadingplaying

[kusku keliri] n. nausea

куску(м) келир

[kusku(m) kelir] v. vomit

куску, кустурары

[kusku, kusturary] n. vomit

кускун

[kuskun] n. raven

кышкы

listenloadingplaying

[kyšky] a. winter

кышкырар

[kyškyrar] v. call

кээргээр

listenloadingplaying

[keergeer] v. 1. feel sorry for 2. have pity on

күдээлээр кижи, күдээ боор кижи

[küdeeleer kiži, küdee boor kiži] n. bridegroom

маалаар

listenloadingplaying

[maalaar] v. bleat

маганданджыг

[magandandzhyg] adj. wonderful

математика

[matematika] n. mathematics

меню, чем даңзызы

[menju, čem daŋzyzy] n. menu

муңгаргай, муңгаранчыг

[muŋgargaj, muŋgarančyg] a. sad

мөгэ-шыырак, атлетиктиг

[möge-šyyrak, atletiktig] adj. athletic

октаргай, космос, бүдүмел

[oktargaj, kosmos, büdümel] n. space, universe

онзалап демдеглээр

[onzalap demdegleer] v. emphasize

пат, чөгенчиг, кинин

[pat, čögenčig, kinin] adj. naive

саадаары, саадаашкын

[saadaary, saadaaškyn] n. delay, postpone

саадаашкын

[saadaaškyn] n. delay

семириир

[semiriir] v. fatten

сесерлик, сад (Р)

[seserlik, sad (r)] n. garden

суксун

[suksun] n. drink

суксун

listenloadingplaying

[suksun] n. drink, beverage

сүүртүр

listenloadingplaying

[süürtür] v. mend

сөдүртүр

listenloadingplaying

[södürtür] v. carry

сөс өскертилгези

listenloadingplaying

[sös öskertilgezi] n. inflection

таалаар

listenloadingplaying

[taalaar] v. enjoy

таяр, тендириир

[tajar, tendiriir] v. slip

тендириир

listenloadingplaying

[tendiriir] v. stagger, walk drunkenly

тыптыр, тыптып келир

[typtyr, typtyp kelir] v. emerge

тыптыры, үнери, төрүттүнери

[typtyry, üneri, törüttüneri] n. appearance

угланыышкын, тенденция (Р)

[uglanyyškyn, tendentsija (r)] n. trend

удуртур, баштаар, удуртуп башкарар

[udurtur, baštaar, udurtup baškarar] v. govern

улустар аразының

listenloadingplaying

[ulustar arazynyŋ] a. inter-national

уран-чечен

listenloadingplaying

[uran-čečen] a. art, artistic

фотография, чурукка тырттырары

[fotografija, čurukka tyrttyrary] n. photo

хамааржыр, дээр, каксы чугаалаар

[khamaaržyr, deer, kaksy čugaalaar] v. concern

харыысалгалыг

[kharyysalgalyg] adj. responsible

хей-аът киириишкин

listenloadingplaying

[khej-àt kiiriiškin] n. inspiration

холгаарлаар, үзе кирер, киржир

[kholgaarlaar, üze kirer, kiržir] v. interfere

хөлзедир, девидедир, дүвүредир, сүрээдээр, чалгыдар, бырлаңнадыр

[khölzedir, devidedir, düvüredir, süreedeer, čalgydar, byrlaŋnadyr] v. agitate

цитаталаар, цитата алыр

[tsitatalaar, tsitata alyr] v. cite

чазыглыг

listenloadingplaying

[čazyglyg] a. false, incorrect, wrong

чалча

listenloadingplaying

[čalča] n. servant

чарар

[čarar] v. divide

чарары

[čarary] n. division

чараш чүвеге ынак болур, эстетиктиг

[čaraš čüvege ynak bolur, estetiktig] adj. aesthetic

чечек

listenloadingplaying

[čeček] n. flower

чугаалаар

listenloadingplaying

[čugaalaar] v. tell, say

чурууру

listenloadingplaying

[čuruuru] v. writing

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шынын бадыткаар

listenloadingplaying

[šynyn badytkaar] v. bear witness to

шынын бүзүредир

listenloadingplaying

[šynyn büzüredir] v. bear witness to, attest to

эвээжээр, бичелээр

[eveežeer, bičeleer] v. decrease

эрес дидим чорук

[eres didim čoruk] n. courage

этиктиг

[etiktig] adj. ethical

ээзи болур, ээлээр

[eezi bolur, eeleer] v. rule over

ээзи болур, ээлээр, эдилээр, чагырар

[eezi bolur, eeleer, edileer, čagyrar] v. command

үргүлчүлээр

listenloadingplaying

[ürgülčüleer] v. continue