Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

(кандыг-бир даштыкы дылды, кандыг-бир эртемни) экижидер, хоюглаар

[(kandyg-bir daštyky dyldy, kandyg-bir ertemni) ekižider, khojuglaar] phr. v. brush up on

(кым-бир кижини) албададып (бир-ле чүве) кылдыртыыр

[(kym-bir kižini) albadadyp (bir-le čüve) kyldyrtyyr] phr. v. nail down

1. (чалалгаларны) тарадыр чоргузар, 2. (чыт) тарадыр

[1. (čalalgalarny) taradyr čorguzar, 2. (čyt) taradyr] phr. v. send out

1. бодаар, даап (угаап) бодаар, 2. элдээртир, каксы чугаалаар

[1. bodaar, daap (ugaap) bodaar, 2. eldeertir, kaksy čugaalaar] v. imply

1. болбайн баар, 2. (шылгалдалга) багай демдек алыр, 3.

[1. bolbajn baar, 2. (šylgaldalga) bagaj demdek alyr, 3.] v. fail

1. кылыр, (ток) бүдүрер, 2. сонуургадыр, 3. (ажыл черлерин) тургузар

[1. kylyr, (tok) büdürer, 2. sonuurgadyr, 3. (ažyl čerlerin) turguzar] v. generate

1. салбас, (чөпшээрел) бербес, 2. (медээ) чажырар

[1. salbas, (čöpšeerel) berbes, 2. (medee) čažyrar] v. withhold

1. чолаачылаар, 2. удуртур, баштаар

[1. čolaačylaar, 2. udurtur, baštaar] v. steer

1. эвээжээр, бичелээр, 2. куду көөр, херекке албас

[1. eveežeer, bičeleer, 2. kudu köör, kherekke albas] v. diminish

1. үндүрер, 2. (пассажирни) дүже олуртур

[1. ündürer, 2. (passažirni) düže olurtur] phr. v. let out

азарлар ~ азар курбустулар ~ хоорлар

noun celestial bodies

алгы-кышкы

[algy-kyshky] n. outcry

амы-тыннын камгалаар

[amy-tynnyn kamgalaar] v. rescue, save someone’s life

бир-бир

listenloadingplaying

[bir-bir] adv. one at a time

болчур, болчукчулаар

[bolčur, bolčukčulaar] v. defend

бот-боттарынга

[bot-bottarynga] adj. mutual

бурунгаарлаар

listenloadingplaying

[burungaarlaar] v. advance

даараар, даарап каар

[daaraar, daarap kaar] v. embroider

далайның көдүрлүрү

[dalajnyŋ ködürlürü] n. flood

далайныңкөдүрлүрү

[dalajnyŋködürlürü] n. flood

демдек

listenloadingplaying

[demdek] n. symbol, sign, mark, horse brand

демдек ады

listenloadingplaying

[demdek ady] n. adjective

демократиктиг

[demokratiktig] adj. democratic

доңгайгаш ап алыр

listenloadingplaying

[doŋgajgaš ap alyr] v. lift, bend over and pick up

дыңнадыр, медээлээр

[dyŋnadyr, medeeleer] v. inform

дүндүк

[dündük] n. round frame at top of yurt

дөгерер

listenloadingplaying

[dögerer] v. 1. finish, complete, accomplish 2. slaughter (e.g., a sheep)

каастап даараар

listenloadingplaying

[kaastap daaraar] v. embroider

кадарар

[kadarar] v. tend

кайда-даа, кайда-даа эвес

[kajda-daa, kajda-daa eves] a. nowhere

камгалал

listenloadingplaying

[kamgalal] n. defense

камгалал

[kamgalal] n. protection

кертиктиг

listenloadingplaying

[kertiktig] a. rough

киржир

[kiržir] v. interfere

кудараар

listenloadingplaying

[kudaraar] v. grieve

кулбуруур, кулубураар

[kulburuur, kuluburaar] v. slide, slip

курай-курай-курай!

interjection a call of happiness and well being

куску келири

listenloadingplaying

[kusku keliri] n. nausea

кышкырар

listenloadingplaying

[kyškyrar] v. scream loudly

күдээлээр кижи, күдээ боор кижи

[küdeeleer kiži, küdee boor kiži] n. bridegroom

күшкүл

listenloadingplaying

[küškül] n. hazel grouse

математика

[matematika] n. mathematics

меню, чем даңзызы

[menju, čem daŋzyzy] n. menu

муңгаргай

listenloadingplaying

[muŋgargaj] a. sad

номчукчу

[nomčukču] n. reader

онзалап демдеглээр

[onzalap demdegleer] v. emphasize

пат, чөгенчиг, кинин

[pat, čögenčig, kinin] adj. naive

саадаары

[saadaary] n. delay

сагыш-сеткилдиң, эки, бууруу чок

[sagyš-setkildiŋ, eki, buuruu čok] adj. moral

салгал дамчаан дээрлерден уктуг хам

noun phrase hereditary shaman of sky origin

согун саадаа

listenloadingplaying

[sogun saadaa] n. quiver

суксун

listenloadingplaying

[suksun] n. drink, beverage

сөдүртүр

listenloadingplaying

[södürtür] v. carry

сөс өскертилгези

listenloadingplaying

[sös öskertilgezi] n. inflection

таарыштырар, башкарар

[taaryštyrar, baškarar] v. regulate

таяр, тендириир

[tajar, tendiriir] v. slip

тыптыр

listenloadingplaying

[typtyr] v. arise

тыптыр, тыптып келир

[typtyr, typtyp kelir] v. arise

удур, удурланган

[udur, udurlangan] a. negative (directed against someone or something)

удуртуру, эргелеп башкарары

[udurturu, ergelep baškarary] n. management

улустар аразының

listenloadingplaying

[ulustar arazynyŋ] a. inter-national

уруг дүжүртүрү, аборт (Р)

[urug düžürtürü, abort (r)] n. abortion

фотография, чурукка тырттырары

[fotografija, čurukka tyrttyrary] n. photo

хайгаараар

[khajgaaraar] v. supervise

харыысалгалыг

[kharyysalgalyg] adj. responsible

холгаарлаар, үзе кирер, киржир

[kholgaarlaar, üze kirer, kiržir] v. interfere

холгаарлаары

[kholgaarlaary] n. interference

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. ban

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. banned, be

хүлүмзүрүүр

listenloadingplaying

[khülümzürüür] v. smile

цитаталаар, цитата алыр

[tsitatalaar, tsitata alyr] v. cite

чагыртыр

[čagyrtyr] v. comply

чазыглыг

listenloadingplaying

[čazyglyg] a. false, incorrect, wrong

чазыглыг

[čazyglyg] a. wrong

чалгаараар

listenloadingplaying

[čalgaaraar] v. bored, be

чарар

[čarar] v. divide

чарары

[čarary] n. division

чараш чүвеге ынак болур, эстетиктиг

[čaraš čüvege ynak bolur, estetiktig] adj. aesthetic

частырыглыг

listenloadingplaying

[častyryglyg] a. incorrect

чатка-каргыш

noun phrase collective naming for curses, actions for evel eyes, spoilage

чечен чогаал

listenloadingplaying

[čečen čogaal] a. literary

чечен чугаа

listenloadingplaying

[čečen čugaa] n. story

чинчи

listenloadingplaying

[činči] n. bead

човуурлаар, човууруртаар

[čovuurlaar, čovuururtaar] v. groan

чугаалаан болур

[čugaalaan bolur] adj. verbal

чуруур, дүрзүлеп көргүзер

[čuruur, dürzülep körgüzer] v. portray

чурууру

listenloadingplaying

[čuruuru] v. writing

чырыыр

listenloadingplaying

[čyryyr] v. gleam, glitter

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шуру, чинчи

[šuru, činči] n. bead

шынын бадыткаар

listenloadingplaying

[šynyn badytkaar] v. bear witness to

шынын бүзүредир

listenloadingplaying

[šynyn büzüredir] v. bear witness to, attest to

шынында

listenloadingplaying

[šynynda] adv. actually

шөер, херер, хере тырттар

[šöjer, kherer, khere tyrttar] v. stretch

эки, таарымчалыг, чөпсүнген, чүүлдүгзенген

[eki, taarymčalyg, čöpsüngen, čüüldügzengen] adj. positive

элдээртип чугаалаар

listenloadingplaying

[eldeertip čugaalaar] v. hint, allude to

ээзи болур, ээлээр

[eezi bolur, eeleer] v. rule over

үе-үелеп

listenloadingplaying

[üje-üjelep] adv. from time to time

үлээри, хуваары, чарары

[üleeri, khuvaary, čarary] n. division

үргүлчүлээр

listenloadingplaying

[ürgülčüleer] v. continue