Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

1. ажыл, ажыл-иш, ажыл-херек, херек, 2. болуушкун, 3. шынчы эвези, хүлээлгезин үрээри

[1. ažyl, ažyl-iš, ažyl-kherek, kherek, 2. boluuškun, 3. šynčy evezi, khüleelgezin üreeri] n. affair

1. андарар, чаяр, ойтур шавар, 2. хомудадыыр

[1. andarar, čajar, ojtur šavar, 2. khomudadyyr] v. upset

1. боданыр, ханы бодаар, 2. көөр, хайгаараар

[1. bodanyr, khany bodaar, 2. köör, khajgaaraar] v. contemplate

1. бузар, үрээр, үрегдээр, 2. буурадыр, сандараар

[1. buzar, üreer, üregdeer, 2. buuradyr, sandaraar] v. ruin

1. соңга караандан) көстүүр, 2. уттур, уттуп кааптар, 3. көрбээчеңнээр, (кандыг-бир чүвени) сагыштыы

[1. soŋga karaandan) köstüür, 2. uttur, uttup kaaptar, 3. körbeečeŋneer, (kandyg-bir čüveni) sagyš] v. overlook

1. чүве, 2. (параграф) чер, чүүл, пункт (Р)

[1. čüve, 2. (paragraf) čer, čüül, punkt (r)] n. item

1. эвээжээр, бичелээр, 2. куду көөр, херекке албас

[1. eveežeer, bičeleer, 2. kudu köör, kherekke albas] v. diminish

1. үндүрер, 2. (пассажирни) дүже олуртур

[1. ündürer, 2. (passažirni) düže olurtur] phr. v. let out

1. өзүп көвүдээр 2. катаптаар

[1. özüp kövüdeer 2. kataptaar] v. reproduce

1. өске черге олуртур (теректи) 2. солуур

[1. öske čerge olurtur (terekti) 2. soluur] v. transplant

алгы-кышкы

[algy-kyshky] n. outcry

алгырар, кышкырар

[algyrar, kyškyrar] v. yell

аралчала-

[aralchala-] v. (stem) change gait

аңгададыр

listenloadingplaying

[aŋgadadyr] v. discourage

аңдарар (хүреш)

[aŋdarar (khüreš)] phr. v. take down

баштаар, удуртур, чагырар

[baštaar, udurtur, čagyrar] v. administer

бижиири, чурууру

[bižiiri, čuruuru] v. writing

боттуг байдалды барымдаалаар

[bottug bajdaldy barymdaalaar] adj. realistic

генетиктиг

[genetiktig] adj. genetic

даараар

[daaraar] v. sew

даараар, даарап каар

[daaraar, daarap kaar] v. embroider

дадагалзаар

listenloadingplaying

[dadagalzaar] n. doubt

дадарык

listenloadingplaying

[dadaryk] a. rusty

дажыыр, дажыглаар, сөөртүр, сөдүртүр

[dažyyr, dažyglaar, söörtür, södürtür] v. carry

демдеглээр

[demdegleer] v. commemorate

демократиктиг

[demokratiktig] adj. democratic

деридер

[derider] v. swear

дидим

listenloadingplaying

[didim] a. brave

долу, четче, бүрүн

[dolu, četče, bürün] adj. comprehensive

дөгерер

listenloadingplaying

[dögerer] v. 1. finish, complete, accomplish 2. slaughter (e.g., a sheep)

дөгерер

[dögerer] v. slaughter (e.g., a sheep)

ириир

[iriir] v. decompose

кайда-даа

listenloadingplaying

[kajda-daa] a. nowhere

каксы чугаалаар

listenloadingplaying

[kaksy čugaalaar] v. riddles, speak in

камгалал

[kamgalal] adj. defensive

каттыштырары

listenloadingplaying

[kattyštyrary] n. confluence

кезедир, ялалаар, шиидер

[kezedir, jalalaar, šiider] v. punish

кожар, каттыштырар

[kožar, kattyštyrar] phr. v. piece together

куску(м) келир

[kusku(m) kelir] v. vomit

кышкы

listenloadingplaying

[kyšky] a. winter

маалаар

listenloadingplaying

[maalaar] v. bleat

математика

[matematika] n. mathematics

меню, чем даңзызы

[menju, čem daŋzyzy] n. menu

мөгэ-шыырак, атлетиктиг

[möge-šyyrak, atletiktig] adj. athletic

октаргай, космос, бүдүмел

[oktargaj, kosmos, büdümel] n. space, universe

олуртур

listenloadingplaying

[olurtur] v. plant

онзагай чүүлдерлиг, кайгамчыктыг, элдепейлиг, экзотиктиг

[onzagaj čüülderlig, kajgamčyktyg, eldepejlig, ekzotiktig] adj. exotic

сивирер, хаарар

[sivirer, khaarar] v. scrape

силерлер

listenloadingplaying

[silerler] pro. you (plural honorific) (Dial.)

статистиктиг

[statistiktig] adj. statistical

суксун

[suksun] n. drink

сундунар

[sundunar] v. reach

сүрээдээр

listenloadingplaying

[süreedeer] v. agitate

тыртыжары

listenloadingplaying

[tyrtyžary] n. attraction

удуртур, баштаар, удуртуп башкарар

[udurtur, baštaar, udurtup baškarar] v. govern

уламчылаар, үргүлчүлээр

[ulamčylaar, ürgülčüleer] v. continue

уруг дүжүртүрү, аборт (Р)

[urug düžürtürü, abort (r)] n. abortion

фотография, чурукка тырттырары

[fotografija, čurukka tyrttyrary] n. photo

хаарар

listenloadingplaying

[khaarar] v. roast, fry

хире-хире

listenloadingplaying

[khire-khire] adv. sometimes

холгаарлаары

[kholgaarlaary] n. interference

хоруглуг болур

listenloadingplaying

[khoruglug bolur] v. banned, be

хоруглуг, хоругдаан, хоругдаттынган

[khoruglug, khorugdaan, khorugdattyngan] a. banned, forbidden

хосталыр, адырлыр

[khostalyr, adyrlyr] phr. v. get rid of

хүлүмзүрүүр

listenloadingplaying

[khülümzürüür] v. smile

хөй-ниити черлеринде дыштаныр улуг өрээл, холл (Р)

[khöj-niiti čerlerinde dyštanyr ulug öreel, kholl (r)] n. hall

чагыртыр

[čagyrtyr] v. comply

чазыглыг

listenloadingplaying

[čazyglyg] a. false, incorrect, wrong

чараа-чечен

listenloadingplaying

[čaraa-čečen] n. hedgehog

чарар

listenloadingplaying

[čarar] v. split

частырыглыг

listenloadingplaying

[častyryglyg] a. incorrect

чечек

listenloadingplaying

[čeček] n. flower

чечен чогаал

listenloadingplaying

[čečen čogaal] a. literary

чечен чогаал, литературалыг

[čečen čogaal, literaturalyg] a. literary

чижеглээрге, чижээлээрге

[čižegleerge, čižeeleerge] adv. approximately

чугаалаар

listenloadingplaying

[čugaalaar] v. tell, say

чуруур

[čuruur] v. depict

чымчадыры, чиигедири, намдадыры, чавырылдырары, чымчаары, чиигээри, намдаары, чавырлыры

[čymčadyry, čiigediri, namdadyry, čavyryldyrary, čymčaary, čiigeeri, namdaary, čavyrlyry] n. palatalization

чыргыраар

listenloadingplaying

[čyrgyraar] v. quack

чөгели төнген, чөгенген

[čögeli töngen, čögengen] a. disappointed

чөгенген, чөгели төнген

[čögengen, čögeli töngen] v. disappointed

чөдүрер, чөдүртүр

[čödürer, čödürtür] v. cough

чөдүртүр

listenloadingplaying

[čödürtür] v. cough

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

чөпшээрээр

listenloadingplaying

[čöpšeereer] v. permit, agree (to)

чөңгээлээр, ыдалаар, күткүүр

[čöŋgeeleer, ydalaar, kütküür] v. provoke

чөөпшээрээр, киирер

[čööpšeereer, kiirer] v. admit

шынын бадыткаар

listenloadingplaying

[šynyn badytkaar] v. bear witness to

шынын бүзүредир

listenloadingplaying

[šynyn büzüredir] v. bear witness to, attest to

шыырак билиглиг

listenloadingplaying

[šyyrak biliglig] a. adept

шөер, херер, хере тырттар

[šöjer, kherer, khere tyrttar] v. stretch

ылавылаар, тодарадыр

[ylavylaar, todaradyr] v. specify

ылавылап көөр

listenloadingplaying

[ylavylap köör] v. consider

элдээртип чугаалаар

[eldeertip čugaalaar] v. hint

эрес дидим чорук

[eres didim čoruk] n. courage

ээзи болур, ээлээр, эдилээр, чагырар

[eezi bolur, eeleer, edileer, čagyrar] v. command

үе-үелеп

listenloadingplaying

[üje-üjelep] adv. from time to time

үлээр, чарар, хуваар

[üleer, čarar, khuvaar] v. divide

өлүг, өлген, ыржым, шыпшың, ээн

[ölüg, ölgen, yržym, šypšyŋ, een] a. dead

өрүглүг кымчы

listenloadingplaying

[örüglüg kymčy] n. horsewhip