Your search for * has returned 100 entries

(кандыг-бир берге аарыг соонда) өлбейн баар, дириг артар, шыдап эртер

[(kandyg-bir berge aaryg soonda) ölbejn baar, dirig artar, šydap erter] phr. v. pull through

(кандыг-бир даштыкы дылды, кандыг-бир эртемни) экижидер, хоюглаар

[(kandyg-bir daštyky dyldy, kandyg-bir ertemni) ekižider, khojuglaar] phr. v. brush up on

1. ажыл, ажыл-иш, ажыл-херек, херек, 2. болуушкун, 3. шынчы эвези, хүлээлгезин үрээри

[1. ažyl, ažyl-iš, ažyl-kherek, kherek, 2. boluuškun, 3. šynčy evezi, khüleelgezin üreeri] n. affair

1. катап эгелээр, 2. септеп кылыр, чаартып кылыр

[1. katap egeleer, 2. septep kylyr, čaartyp kylyr] v. renew

1. санаар, хамаарыштырар, 2. катап[тап] чугалаар

[1. sanaar, khamaaryštyrar, 2. katap[tap] čugalaar] v. relate

1. ужуражулганы) доктаадыр, 2. демдеглээр, бижиир, сактып алыр

[1. užuražulgany) doktaadyr, 2. demdegleer, bižiir, saktyp alyr] v. fix

1. чыырлыр, бичелээр, 2. эвээжээр

[1. čyyrlyr, bičeleer, 2. eveežeer] v. shrink

1. ылавылаар, тодарадыр, тодаргайлаар, хынап көөр, 2. дугуржур, дугуржуп алыр

[1. ylavylaar, todaradyr, todargajlaar, khynap köör, 2. duguržur, duguržup alyr] v. qualify

аазаар

listenloadingplaying

[aazaar] v. promise

агаарлаар

listenloadingplaying

[agaarlaar] v. go for a walk

ак-кускун

ак-кускун

noun phrase seagull

Example: Photo by aquacielo / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

алгырар, кышкырар

[algyrar, kyškyrar] v. yell

байырлаар, демдеглээр

[bajyrlaar, demdegleer] v. observe holiday, celebrate

баштактанчыр

listenloadingplaying

[baštaktančyr] v. joke

баштактаныры

[baštaktanyry] n. joke

баштактаныры, баштак

[baštaktanyry, baštak] n. joke

бот-боттарынга

[bot-bottarynga] adj. mutual

бут бүмбүү

[but bümbüü] n. football

генетиктиг

[genetiktig] adj. genetic

даараар

[daaraar] v. sew

далайныңкөдүрлүрү

[dalajnyŋködürlürü] n. flood

делгелге

listenloadingplaying

[delgelge] n. exhibition

демдек ады

listenloadingplaying

[demdek ady] n. adjective

доңгайгаш ап алыр

listenloadingplaying

[doŋgajgaš ap alyr] v. lift, bend over and pick up

дузалал

listenloadingplaying

[duzalal] a. auxiliary

дузалал

[duzalal] a. official

дузалал кылыг сөзү

[duzalal kylyg sözü] n. auxiliary verb

дуюкка эртер, кедээр, чылбыртыр

[dujukka erter, kedeer, čylbyrtyr] v. creep

дөгерер

listenloadingplaying

[dögerer] v. 1. finish, complete, accomplish 2. slaughter (e.g., a sheep)

ийи дылдыг

listenloadingplaying

[iji dyldyg] a. bilingual

калбарар, алгыыр, делгертир

[kalbarar, algyyr, delgertir] v. widen

камгалал

[kamgalal] adj. defensive

канчаар-даа аажок улуг

[kančaar-daa aažok ulug] a. huge

капкага кактырар

listenloadingplaying

[kapkaga kaktyrar] v. fall into a trap

каттаптаар

[kattaptaar] v. repeat

каттыжыышкын, эвилел, ассоциация

[kattyžyyškyn, evilel, assotsiatsija] n. association

каттыштырар

[kattyštyrar] v. link

каттыштырары

listenloadingplaying

[kattyštyrary] n. confluence

кезедир, ялалаар, шиидер

[kezedir, jalalaar, šiider] v. punish

киржир

[kiržir] v. interfere

кулбураар, кулубуруур

[kulburaar, kuluburuur] v. slither

кулбуруур

[kulburuur] v. slide, slip

кускун

[kuskun] n. raven

кыжырыыр

listenloadingplaying

[kyžyryyr] v. joke

кызыгаарлаар

[kyzygaarlaar] v. restrict, limit, set boundary or border

кээргээр

listenloadingplaying

[keergeer] v. have pity on

математика, сан эртеми

[matematika, san ertemi] n. mathematics

мөгэ-шыырак, атлетиктиг

[möge-šyyrak, atletiktig] adj. athletic

мөнгуннелчек ак-кускун

мөнгуннелчек ак-кускун

noun phrase european herring gull

Example: Photo by thierrycordenos / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

негелделиг

listenloadingplaying

[negeldelig] a. demanding

ном номчуур

listenloadingplaying

[nom nomčuur] v. read Buddhist sutras (literally ’book read’)

оглунуң оглунуң оглу

noun phrase great grandson (son of son’s son)

оглунуң оглунуң уруу/кызы

noun phrase great granddaughter (daughter of son’s son)

ок-чүгүртүр

verb phrase drive an arrow (shaman technique to look for lost thing)

параграф

[paragraf] n. paragraph

пат, чөгенчиг, кинин

[pat, čögenčig, kinin] adj. naive

саадаары, саадаашкын

[saadaary, saadaaškyn] n. delay, postpone

символ, демдек

[simvol, demdek] n. symbol

сылдыс орук уктуг хам

noun phrase shaman of star way origin

сүүртүр

listenloadingplaying

[süürtür] v. mend

тыптыры

listenloadingplaying

[typtyry] n. appearance

тыртыжары

listenloadingplaying

[tyrtyžary] n. attraction

удур, удурланган

[udur, udurlangan] a. negative (directed against someone or something)

удурланган

[udurlangan] v. opposed, disagreed

удуртуру, эргелеп башкарары

[udurturu, ergelep baškarary] n. management

улустар аразының, бүгү улустарниң

[ulustar arazynyŋ, bügü ulustarniŋ] a. international

уруунуң уруунуң оглу

noun phrase great grandson (son of daughter’s daughter)

хайгаараар

[khajgaaraar] v. supervise

хамааржыр, дээр, каксы чугаалаар

[khamaaržyr, deer, kaksy čugaalaar] v. concern

харыысалгалыг

[kharyysalgalyg] adj. responsible

хире-хире

listenloadingplaying

[khire-khire] adv. sometimes

холгаарлаар, үзе кирер, киржир

[kholgaarlaar, üze kirer, kiržir] v. interfere

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. banned, be

хүндүткел, хүндүлел, хүндүткээрлээри

[khündütkel, khündülel, khündütkeerleeri] n. respect

хөй-ниити черлеринде дыштаныр улуг өрээл, холл (Р)

[khöj-niiti čerlerinde dyštanyr ulug öreel, kholl (r)] n. hall

цитаталаар, цитата алыр

[tsitatalaar, tsitata alyr] v. cite

чазыглыг

[čazyglyg] a. false

чазыглыг

[čazyglyg] a. wrong

чалалга

listenloadingplaying

[čalalga] n. invitation

чедир тараар

listenloadingplaying

[čedir taraar] v. distribute

чемгерер

listenloadingplaying

[čemgerer] v. feed

четче

listenloadingplaying

[četče] a. full

чугаалаан болур

[čugaalaan bolur] adj. verbal

чугаалаар

[čugaalaar] v. speak

чурукка тырттырары

listenloadingplaying

[čurukka tyrttyrary] n. photo

чурукка тырттырары

[čurukka tyrttyrary] n. photography

чурууру

[čuruuru] n. image

чүглүг бөөрт

noun phrase name of a shaman hat (literally hat with feathers)

чөгенген, чөгели төнген

[čögengen, čögeli töngen] v. disappointed

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. permit

чөңгээлээр, ыдалаар, күткүүр

[čöŋgeeleer, ydalaar, kütküür] v. provoke

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шоодуглуг, кыжыраан, кочулаан

[šooduglug, kyžyraan, kočulaan] adj. ironic

шынын бүзүредир

listenloadingplaying

[šynyn büzüredir] v. bear witness to, attest to

ылавылап көөр

listenloadingplaying

[ylavylap köör] v. consider

эвелгелчин

noun idol in the form of a doll

элдээртип чугаалаар

listenloadingplaying

[eldeertip čugaalaar] v. hint, allude to

ялалаар

[jalalaar] v. Archaic. punish

үгү чүглүг бөөрт

noun phrase name of a kinf of a shaman’s hat (literally - hat with the feathers of owl)

өрүглүг кымчы

listenloadingplaying

[örüglüg kymčy] n. horsewhip