Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

(кандыг-бир даштыкы дылды, кандыг-бир эртемни) экижидер, хоюглаар

[(kandyg-bir daštyky dyldy, kandyg-bir ertemni) ekižider, khojuglaar] phr. v. brush up on

(кым-бир кижини) албададып (бир-ле чүве) кылдыртыыр

[(kym-bir kižini) albadadyp (bir-le čüve) kyldyrtyyr] phr. v. nail down

1. андарар, чаяр, ойтур шавар, 2. хомудадыыр

[1. andarar, čajar, ojtur šavar, 2. khomudadyyr] v. upset

1. боданыр, ханы бодаар, 2. көөр, хайгаараар

[1. bodanyr, khany bodaar, 2. köör, khajgaaraar] v. contemplate

1. катап эгелээр, 2. септеп кылыр, чаартып кылыр

[1. katap egeleer, 2. septep kylyr, čaartyp kylyr] v. renew

1. томуйлаар, 2. демдектээр, демдеглээр

[1. tomujlaar, 2. demdekteer, demdegleer] v. designate

1. улгаттырар, көвүдедир, делгемчидер, бедидер, 2. эккиртир

[1. ulgattyrar, kövüdedir, delgemčider, bedider, 2. ekkirtir] v. enhance

1. чыырлыр, бичелээр, 2. эвээжээр

[1. čyyrlyr, bičeleer, 2. eveežeer] v. shrink

1. өске черге олуртур (теректи) 2. солуур

[1. öske čerge olurtur (terekti) 2. soluur] v. transplant

адааргаар

listenloadingplaying

[adaargaar] v. envy

аңгы-аңгы

listenloadingplaying

[aŋgy-aŋgy] a. different

баштактаныр

listenloadingplaying

[baštaktanyr] v. joke

баштактаныр, баштактанчыр, ылчыңнаар, кыжырыыр, шоодар

[baštaktanyr, baštaktančyr, ylčyŋnaar, kyžyryyr, šoodar] v. joke

баштактаныры, баштак

[baštaktanyry, baštak] n. joke

бижиири, чурууру

[bižiiri, čuruuru] v. writing

бир-бир

listenloadingplaying

[bir-bir] adv. one at a time

болчукчу, адвокат

[bolčukču, advokat] n. lawyer

бурурнгаар депшилгелиг, мурнакчы

[bururngaar depšilgelig, murnakčy] adj. progressive

даараар

[daaraar] v. sew

дадагалзаар

listenloadingplaying

[dadagalzaar] n. doubt

дадарар, дадара бээр

[dadarar, dadara beer] v. rust

дадарык, даттыг

[dadaryk, dattyg] a. rusty

далайның көдүрлүрү

[dalajnyŋ ködürlürü] n. flood

делгелге

[delgelge] n. display

демдек

listenloadingplaying

[demdek] n. symbol, sign, mark, horse brand

дидим

listenloadingplaying

[didim] a. brave

дузалал

[duzalal] a. official

дузалал сөзү, кылыг сөзү

[duzalal sözü, kylyg sözü] a. auxiliary (auxiliary verb)

дыңнаалаар, дыңнаар

[dyŋnaalaar, dyŋnaar] v. listen

дыңнадыр, медээлээр

[dyŋnadyr, medeeleer] v. inform

дөгерер

[dögerer] v. finish (complete, accomplish)

ийи дылдыг, ийи дыл кырында

[iji dyldyg, iji dyl kyrynda] a. bilingual

кадарар

[kadarar] v. tend

кайда-даа

listenloadingplaying

[kajda-daa] pro everywhere, anywhere

каксы чугаалаар

listenloadingplaying

[kaksy čugaalaar] v. riddles, speak in

калбарар, алгыыр, делгертир

[kalbarar, algyyr, delgertir] v. widen

камгалал

[kamgalal] n. protection

канчаар-даа аажок улуг, тергиин, кончуг эки

[kančaar-daa aažok ulug, tergiin, končug eki] adj. tremendous

капкага кактырар

[kapkaga kaktyrar] v. trap, fall into

каттыштырар

[kattyštyrar] v. unite

кошкадыр, сулараар

[koškadyr, sularaar] v. tr. relax

кулбураар, кулубуруур

[kulburaar, kuluburuur] v. slither

куску келири

listenloadingplaying

[kusku keliri] n. nausea

кускун

listenloadingplaying

[kuskun] n. crow

кызыгаарлаар

listenloadingplaying

[kyzygaarlaar] v. abstain

кышкырыптар

listenloadingplaying

[kyškyryptar] v. shout

кээргээр

listenloadingplaying

[keergeer] v. 1. feel sorry for 2. have pity on

күшкүл

listenloadingplaying

[küškül] n. hazel grouse

маалаар

listenloadingplaying

[maalaar] v. bleat

олуртур

listenloadingplaying

[olurtur] v. plant

пат, чөгенчиг, кинин

[pat, čögenčig, kinin] adj. naive

саадаары, саадаашкын

[saadaary, saadaaškyn] n. delay, postpone

сесерлик, сад (Р)

[seserlik, sad (r)] n. garden

силерлер

listenloadingplaying

[silerler] pro. you (plural honorific) (Dial.)

соястаарлар

listenloadingplaying

[sojastaarlar] n. reptile

суксун

[suksun] n. drink

таарыштырар, башкарар

[taaryštyrar, baškarar] v. regulate

топтап, ылавылалап көөр

[toptap, ylavylalap köör] v. consider

тыртыжары

listenloadingplaying

[tyrtyžary] n. attraction

төрүүрү, божууру

[törüürü, božuuru] n. birth

угланыышкын, тенденция (Р)

[uglanyyškyn, tendentsija (r)] n. trend

уламчылаар, үргүлчүлээр

[ulamčylaar, ürgülčüleer] v. continue

уран-чечен

listenloadingplaying

[uran-čečen] a. art, artistic

хайгаараар

[khajgaaraar] v. supervise

хер-херексел

listenloadingplaying

[kher-khereksel] n. instrument

холгаарлаар, үзе кирер, киржир

[kholgaarlaar, üze kirer, kiržir] v. interfere

хээлеп даараар

listenloadingplaying

[kheelep daaraar] v. embroider

хөлзедир, девидедир, дүвүредир, сүрээдээр, чалгыдар, бырлаңнадыр

[khölzedir, devidedir, düvüredir, süreedeer, čalgydar, byrlaŋnadyr] v. agitate

чагыртыр

[čagyrtyr] v. comply

чалалга

listenloadingplaying

[čalalga] n. invitation

чалча

listenloadingplaying

[čalča] n. servant

чарар

[čarar] v. divide

чемгерер

listenloadingplaying

[čemgerer] v. feed

чер-черде

listenloadingplaying

[čer-čerde] a. everywhere

четче

listenloadingplaying

[četče] a. full

чечен чугаа

listenloadingplaying

[čečen čugaa] n. story

чигзинер, дадагалзаар

[čigziner, dadagalzaar] v. hesitate

чижеглээрге, чижээлээрге

[čižegleerge, čižeeleerge] adv. approximately

чугаалаар

[čugaalaar] v. speak

чыргыраар

listenloadingplaying

[čyrgyraar] v. quack

чөгенген

listenloadingplaying

[čögengen] v. disappointed

чөдүртүр

listenloadingplaying

[čödürtür] v. cough

чөпшээрешпээн, чок дээн, болбас дээн, хүлээвээн, ойталаан, таарымча чок, таарышпас

[čöpšeerešpeen, čok deen, bolbas deen, khüleeveen, ojtalaan, taarymča čok, taaryšpas] a. negative

шагдагы

listenloadingplaying

[šagdagy] a. old

шилчилге(ниң)

listenloadingplaying

[šilčilge(niŋ)] a. intermediate

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шуру, чинчи

[šuru, činči] n. bead

шынын бадыткаар

listenloadingplaying

[šynyn badytkaar] v. bear witness to

шынында

listenloadingplaying

[šynynda] adv. actually

шыпшың

listenloadingplaying

[šypšyŋ] a. dead

ындында

listenloadingplaying

[yndynda] p. behind, beyond, away from

эвээжээр, бичелээр

[eveežeer, bičeleer] v. decrease

эдерер

listenloadingplaying

[ederer] v. follow

эки, таарымчалыг, чөпсүнген, чүүлдүгзенген

[eki, taarymčalyg, čöpsüngen, čüüldügzengen] adj. positive

экиртир

listenloadingplaying

[ekirtir] v. cure

экиртир, экирти эмнээр

[ekirtir, ekirti emneer] v. cure

элдээртип чугаалаар

[eldeertip čugaalaar] v. hint

ээзи болур, ээлээр, эдилээр, чагырар

[eezi bolur, eeleer, edileer, čagyrar] v. command

үлээр, чарар, хуваар

[üleer, čarar, khuvaar] v. divide

өрүглүг кымчы

listenloadingplaying

[örüglüg kymčy] n. horsewhip