Your search for * has returned 100 entries

To include audio and images with the results, please narrow down your search.

(кандыг бир сававы) долдурар

[(kandyg bir savavy) doldurar] phr. v. fill up

(кандыг-бир берге аарыг соонда) өлбейн баар, дириг артар, шыдап эртер

[(kandyg-bir berge aaryg soonda) ölbejn baar, dirig artar, šydap erter] phr. v. pull through

(кым-бир кижини) албададып (бир-ле чүве) кылдыртыыр

[(kym-bir kižini) albadadyp (bir-le čüve) kyldyrtyyr] phr. v. nail down

(саналды) көөр, сайгарар

[(sanaldy) köör, sajgarar] phr. v. follow up

(хоойлу сагыырын) хайгаараар

[(khoojlu sagyyryn) khajgaaraar] v. enforce

1. (чалалгаларны) тарадыр чоргузар, 2. (чыт) тарадыр

[1. (čalalgalarny) taradyr čorguzar, 2. (čyt) taradyr] phr. v. send out

1. бодаар, даап (угаап) бодаар, 2. элдээртир, каксы чугаалаар

[1. bodaar, daap (ugaap) bodaar, 2. eldeertir, kaksy čugaalaar] v. imply

1. делгээр, 2. чалчалаар, 3. хандырар

[1. delgeer, 2. čalčalaar, 3. khandyrar] v. serve

1. санаар, хамаарыштырар, 2. катап[тап] чугалаар

[1. sanaar, khamaaryštyrar, 2. katap[tap] čugalaar] v. relate

1. улгаттырар, көвүдедир, делгемчидер, бедидер, 2. эккиртир

[1. ulgattyrar, kövüdedir, delgemčider, bedider, 2. ekkirtir] v. enhance

1. школа) демдек салыр, 2. хуваар, үлээр, таарыштыр тургузар, ылгаар

[1. škola) demdek salyr, 2. khuvaar, üleer, taaryštyr turguzar, ylgaar] v. grade

1. өске черге олуртур (теректи) 2. солуур

[1. öske čerge olurtur (terekti) 2. soluur] v. transplant

адвокат, болчукчу

[advokat, bolčukču] n. advocate

адвокат, болчукчу

[advokat, bolčukču] n. attorney

аксын тырттырбас

[aksyn tyrttyrbas] v. bite the bit

алгырар, кышкырар

[algyrar, kyškyrar] v. yell

амы-тынын камгалаар

listenloadingplaying

[amy-tynyn kamgalaar] v. rescue, save someone’s life

баштактаныры

[baštaktanyry] n. joke

болчукчу, адвокат

[bolčukču, advokat] n. lawyer

будаар, будулдурар

[budaar, buduldurar] v. confuse

бүдүүлүү

[büdüülüü] n. ignorance

бүзээлел, бүзээлээри, бүзээлээшкин

[büzeelel, büzeeleeri, büzeeleeškin] n. siege

дадарар

listenloadingplaying

[dadarar] v. rust

далайның көдүрлүрү

[dalajnyŋ ködürlürü] n. flood

демдеглээр

[demdegleer] v. commemorate

демдек

listenloadingplaying

[demdek] n. symbol, sign, mark, horse brand

демдек ады

listenloadingplaying

[demdek ady] n. adjective

дузалал

[duzalal] a. official

дузалал кылыг сөзү

[duzalal kylyg sözü] n. auxiliary verb

ийи дылдыг

listenloadingplaying

[iji dyldyg] a. bilingual

кадарар

[kadarar] v. guard

кадарар

[kadarar] v. pasture

кадарар

[kadarar] v. shepherd, herd

кайда-даа

listenloadingplaying

[kajda-daa] pro everywhere, anywhere

калбарар, алгыыр, делгертир

[kalbarar, algyyr, delgertir] v. widen

камгалал

[kamgalal] adj. defensive

капкага кактырар

listenloadingplaying

[kapkaga kaktyrar] v. fall into a trap

капкага кактырар

[kapkaga kaktyrar] v. trap, fall into

катаптаар

listenloadingplaying

[kataptaar] v. repeat

каттаптаар

[kattaptaar] v. repeat

каттыжыышкын, эвилел, ассоциация

[kattyžyyškyn, evilel, assotsiatsija] n. association

каттыштырар

listenloadingplaying

[kattyštyrar] v. combine

керээ чарар

listenloadingplaying

[keree čarar] v. conclude

кокон

[kokon] n. cocoon

куску келири

listenloadingplaying

[kusku keliri] n. nausea

кускун

[kuskun] n. raven

кызыгаарлаар, ойталаар, өйлээр

[kyzygaarlaar, ojtalaar, öjleer] v. abstain

кышкырар

[kyškyrar] v. call

кышкырар, алгырар

[kyškyrar, algyrar] phr. v. cry out

кышкырыптар

listenloadingplaying

[kyškyryptar] v. shout

күдээлээр кижи, күдээ боор кижи

[küdeeleer kiži, küdee boor kiži] n. bridegroom

күшкүл

listenloadingplaying

[küškül] n. hazel grouse

магададыр

[magadadyr] n. daze

номчукчу

[nomčukču] n. reader

октаргай, космос, бүдүмел

[oktargaj, kosmos, büdümel] n. space, universe

саадаары, саадаашкын

[saadaary, saadaaškyn] n. delay, postpone

салгал, үре-сады

[salgal, üre-sady] n. generation

силерлер

listenloadingplaying

[silerler] pro. you (plural honorific) (Dial.)

соястаарлар

listenloadingplaying

[sojastaarlar] n. reptile

суксун

[suksun] n. beverage

суксун

listenloadingplaying

[suksun] n. drink, beverage

сүрээдээр

listenloadingplaying

[süreedeer] v. agitate

таарыштырар, башкарар

[taaryštyrar, baškarar] v. regulate

таяр, тендириир

[tajar, tendiriir] v. slip

тыптыр, тыптып келир

[typtyr, typtyp kelir] v. arise

төлээлээр, төлээ болур

[töleeleer, tölee bolur] v. represent

удурланган

[udurlangan] v. opposed, disagreed

удуртур чер, администрация (Р)

[udurtur čer, administratsija (r)] n. administration

улустар аразының, бүгү улустарниң

[ulustar arazynyŋ, bügü ulustarniŋ] a. international

хайгаараар

[khajgaaraar] v. supervise

харыысалгалыг

[kharyysalgalyg] adj. responsible

херечилээр, шынын бүзүредир

[kherečileer, šynyn büzüredir] v. attest

хире-хире

listenloadingplaying

[khire-khire] adv. sometimes

холгаарлаары

[kholgaarlaary] n. interference

хоруглуг

listenloadingplaying

[khoruglug] a. banned, forbidden

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. ban

хүлүмзүрүүр

listenloadingplaying

[khülümzürüür] v. smile

хөй-ниити черлеринде дыштаныр улуг өрээл, холл (Р)

[khöj-niiti čerlerinde dyštanyr ulug öreel, kholl (r)] n. hall

хөпээнээр

listenloadingplaying

[khöpeeneer] v. stack hay

цитаталаар, цитата алыр

[tsitatalaar, tsitata alyr] v. cite

чагыртыр

listenloadingplaying

[čagyrtyr] v. obey

чазыглыг

listenloadingplaying

[čazyglyg] a. false, incorrect, wrong

чалгаараар

listenloadingplaying

[čalgaaraar] v. bored, be

чарары

listenloadingplaying

[čarary] n. conclusion

чемгерер

listenloadingplaying

[čemgerer] v. feed

чижээлээрге

listenloadingplaying

[čižeeleerge] disc. for example

чуруур

[čuruur] v. depict

чурууру

listenloadingplaying

[čuruuru] v. writing

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. permit

шилчилге(ниң)

listenloadingplaying

[šilčilge(niŋ)] a. intermediate

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шыырак билиглиг

listenloadingplaying

[šyyrak biliglig] a. adept

эвээжээр

listenloadingplaying

[eveežeer] v. decrease, become few

эвээжээр, бичелээр

[eveežeer, bičeleer] v. decrease

элдээртип чугаалаар

[eldeertip čugaalaar] v. hint

эрес дидим чорук

[eres didim čoruk] n. courage

этиктиг

[etiktig] adj. ethical

үлээр, чарар, хуваар

[üleer, čarar, khuvaar] v. divide

үргүлчүлээр

listenloadingplaying

[ürgülčüleer] v. continue