Entry # 1333 has returned 1 entry

холгаарлаары, холгаарлаашкын

[kholgaarlaary, kholgaarlaaškyn] n. interference