Entry # 1713 has returned 1 entry

дээре деп бодаар, дээре деп санаар

[deere dep bodaar, deere dep sanaar] v. prefer