Entry # 1785 has returned 1 entry

кeзeн-

[kezen-] v. (stem) prepare to shoot