Entry # 19 has returned 1 entry

архитектура[ның], архитектурлуг

[arkhitektura[nyŋ], arkhitekturlug] adj. architectural