Entry # 606 has returned 1 entry

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. ban