Entry # 7390 has returned 1 entry

канджал-

[kandzhal-] v. (stem) do thusly