Your search for * has returned 100 entries

(кым-бир кижини) албададып (бир-ле чүве) кылдыртыыр

[(kym-bir kižini) albadadyp (bir-le čüve) kyldyrtyyr] phr. v. nail down

(саналды) көөр, сайгарар

[(sanaldy) köör, sajgarar] phr. v. follow up

1. бузар, үрээр, үрегдээр, 2. буурадыр, сандараар

[1. buzar, üreer, üregdeer, 2. buuradyr, sandaraar] v. ruin

1. иштелиир, 2. тыптыр, боттаныр, 3. бодап алыр

[1. išteliir, 2. typtyr, bottanyr, 3. bodap alyr] v. conceive

1. санаар, хамаарыштырар, 2. катап[тап] чугалаар

[1. sanaar, khamaaryštyrar, 2. katap[tap] čugalaar] v. relate

1. томуйлаар, 2. демдектээр, демдеглээр

[1. tomujlaar, 2. demdekteer, demdegleer] v. designate

1. челбииш, изигде челбитиннер херексээл; 2. аарыкчы, талалакчы

[1. čelbiiš, izigde čelbitinner kherekseel; 2. aarykčy, talalakčy] n. fan

1. школа) демдек салыр, 2. хуваар, үлээр, таарыштыр тургузар, ылгаар

[1. škola) demdek salyr, 2. khuvaar, üleer, taaryštyr turguzar, ylgaar] v. grade

1. эскерер, эскерип көөр, 2. бижиир, бижип алыр

[1. eskerer, eskerip köör, 2. bižiir, bižip alyr] v. note

1. үндүрер, 2. (пассажирни) дүже олуртур

[1. ündürer, 2. (passažirni) düže olurtur] phr. v. let out

1. өзүп көвүдээр 2. катаптаар

[1. özüp kövüdeer 2. kataptaar] v. reproduce

адвокат, болчукчу

[advokat, bolčukču] n. attorney

азарлар ~ азар курбустулар ~ хоорлар

noun celestial bodies

амы-тыннын камгалаар

[amy-tynnyn kamgalaar] v. rescue, save someone’s life

артыштыг

noun one of the names of the middle world (literally - with juniper)

аңгы-аңгы

listenloadingplaying

[aŋgy-aŋgy] a. different

аңдарар (хүреш)

[aŋdarar (khüreš)] phr. v. take down

баштактанчыр

listenloadingplaying

[baštaktančyr] v. joke

бижиири, чурууру

[bižiiri, čuruuru] v. writing

бирде-бирде

listenloadingplaying

[birde-birde] a. sometimes

болчукчу

listenloadingplaying

[bolčukču] n. lawyer

болчукчулаар

listenloadingplaying

[bolčukčulaar] v. defend

бурган дүрзүзү

[burgan dürzüzü] n. idol

бурунгаарлаар

listenloadingplaying

[burungaarlaar] v. advance

бүзээлел, бүзээлээри, бүзээлээшкин

[büzeelel, büzeeleeri, büzeeleeškin] n. siege

даараар, даарап каар

[daaraar, daarap kaar] v. embroider

далайның көдүрлүрү

[dalajnyŋ ködürlürü] n. flood

демократиктиг

[demokratiktig] adj. democratic

деридер

[derider] v. swear

деридер

listenloadingplaying

[derider] v. sweat

долу, четче, бүрүн

[dolu, četče, bürün] adj. comprehensive

доора, хажыы, когзу, каксы, кыызыы

[doora, khažyy, kogzu, kaksy, kyyzyy] a. indirect

дуюкка эртер, кедээр, чылбыртыр

[dujukka erter, kedeer, čylbyrtyr] v. creep

дыңнаалаар

listenloadingplaying

[dyŋnaalaar] v. listen

дыңнаалаар, дыңнаар

[dyŋnaalaar, dyŋnaar] v. listen

дыңнадыр, медээлээр

[dyŋnadyr, medeeleer] v. inform

кайда-даа

listenloadingplaying

[kajda-daa] pro everywhere, anywhere

каксы чугаалаар

listenloadingplaying

[kaksy čugaalaar] v. riddles, speak in

калбарар, алгыыр, делгертир

[kalbarar, algyyr, delgertir] v. widen

капка ~ какпа

[kapka ~ kakpa] n. trap

кезедир, ялалаар, шиидер

[kezedir, jalalaar, šiider] v. punish

кертиктиг

listenloadingplaying

[kertiktig] a. rough

керээ чарар

listenloadingplaying

[keree čarar] v. conclude

кожар, каттыштырар

[kožar, kattyštyrar] phr. v. piece together

кулбуруур

[kulburuur] v. slide, slip

кускун

[kuskun] n. raven

кышкырар

[kyškyrar] v. call

күскү

listenloadingplaying

[küskü] a. Fall, Autumn

муңгаргай

listenloadingplaying

[muŋgargaj] a. sad

негелделиг

listenloadingplaying

[negeldelig] a. demanding

ном номчуур

listenloadingplaying

[nom nomčuur] v. read Buddhist sutras (literally ’book read’)

пат, чөгенчиг, кинин

[pat, čögenčig, kinin] adj. naive

салгал, үре-сады

[salgal, üre-sady] n. generation

силерлер

listenloadingplaying

[silerler] pro. you (plural honorific) (Dial.)

сундунар

[sundunar] v. reach

таяр, тендириир

[tajar, tendiriir] v. slip

тендириир

listenloadingplaying

[tendiriir] v. stagger, walk drunkenly

тыптыры, үнери, төрүттүнери

[typtyry, üneri, törüttüneri] n. appearance

удур, удурланган

[udur, udurlangan] a. negative (directed against someone or something)

улустар аразының, бүгү улустарниң

[ulustar arazynyŋ, bügü ulustarniŋ] a. international

уран-чечен

listenloadingplaying

[uran-čečen] a. art, artistic

уруг дүжүртүрү, аборт (Р)

[urug düžürtürü, abort (r)] n. abortion

хаарар

listenloadingplaying

[khaarar] v. roast, fry

хамааржыр, дээр, каксы чугаалаар

[khamaaržyr, deer, kaksy čugaalaar] v. concern

харыысалгалыг

[kharyysalgalyg] adj. responsible

хей-аът киириишкин, сорук киириишкин

[khej-àt kiiriiškin, soruk kiiriiškin] n. inspiration

хер-херексел

listenloadingplaying

[kher-khereksel] n. instrument

холгаарлаар

listenloadingplaying

[kholgaarlaar] v. interfere

холгаарлаары

[kholgaarlaary] n. interference

хүлүмзүрүүр

listenloadingplaying

[khülümzürüür] v. smile

хөй-ниити черлеринде дыштаныр улуг өрээл, холл (Р)

[khöj-niiti čerlerinde dyštanyr ulug öreel, kholl (r)] n. hall

чагыртыр

listenloadingplaying

[čagyrtyr] v. obey

чазыглыг

[čazyglyg] a. false

чарар

[čarar] v. divide

чарары

[čarary] n. division

чедир тараар

listenloadingplaying

[čedir taraar] v. distribute

чечен чогаал

listenloadingplaying

[čečen čogaal] a. literary

чижеглээрге, чижээлээрге

[čižegleerge, čižeeleerge] adv. approximately

чурукка тырттырары

listenloadingplaying

[čurukka tyrttyrary] n. photo

чуруур

[čuruur] v. depict

чөгенген

listenloadingplaying

[čögengen] v. disappointed

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

чөөпшээрээр, киирер

[čööpšeereer, kiirer] v. admit

шилчилге(ниң)

listenloadingplaying

[šilčilge(niŋ)] a. intermediate

шуру, чинчи

[šuru, činči] n. bead

шынын бадыткаар

listenloadingplaying

[šynyn badytkaar] v. bear witness to

шынын бүзүредир

listenloadingplaying

[šynyn büzüredir] v. bear witness to, attest to

шынында

listenloadingplaying

[šynynda] adv. actually

шыпшың

listenloadingplaying

[šypšyŋ] a. dead

эвээжээр

listenloadingplaying

[eveežeer] v. decrease, become few

эдерер

listenloadingplaying

[ederer] v. follow

экиртир, экирти эмнээр

[ekirtir, ekirti emneer] v. cure

элдээртип чугаалаар

[eldeertip čugaalaar] v. hint

эскерер

[eskerer] v. spot

ээлээр

listenloadingplaying

[eeleer] v. command

үлээр, чарар, хуваар

[üleer, čarar, khuvaar] v. divide

үлээри, хуваары, чарары

[üleeri, khuvaary, čarary] n. division

үргүлчүлээр

listenloadingplaying

[ürgülčüleer] v. continue

өгленген

[öglengen] adj. married

өлүг, өлген, ыржым, шыпшың, ээн

[ölüg, ölgen, yržym, šypšyŋ, een] a. dead