Your search for * has returned 100 entries

(кандыг-бир даштыкы дылды, кандыг-бир эртемни) экижидер, хоюглаар

[(kandyg-bir daštyky dyldy, kandyg-bir ertemni) ekižider, khojuglaar] phr. v. brush up on

1. (чалалгаларны) тарадыр чоргузар, 2. (чыт) тарадыр

[1. (čalalgalarny) taradyr čorguzar, 2. (čyt) taradyr] phr. v. send out

1. андарар, чаяр, ойтур шавар, 2. хомудадыыр

[1. andarar, čajar, ojtur šavar, 2. khomudadyyr] v. upset

1. бодаар, даап (угаап) бодаар, 2. элдээртир, каксы чугаалаар

[1. bodaar, daap (ugaap) bodaar, 2. eldeertir, kaksy čugaalaar] v. imply

1. болбайн баар, 2. (шылгалдалга) багай демдек алыр, 3.

[1. bolbajn baar, 2. (šylgaldalga) bagaj demdek alyr, 3.] v. fail

1. эвээжээр, бичелээр, 2. куду көөр, херекке албас

[1. eveežeer, bičeleer, 2. kudu köör, kherekke albas] v. diminish

1. өске черге олуртур (теректи) 2. солуур

[1. öske čerge olurtur (terekti) 2. soluur] v. transplant

Великобританияниң

[velikobritanijaniŋ] adj. british

алгы-кышкы

[algy-kyshky] n. outcry

амы-тынын камгалаар

listenloadingplaying

[amy-tynyn kamgalaar] v. rescue, save someone’s life

байырлаар, демдеглээр

[bajyrlaar, demdegleer] v. observe holiday, celebrate

баштактаныр

listenloadingplaying

[baštaktanyr] v. joke

баштактаныры

[baštaktanyry] n. joke

болчукчу

listenloadingplaying

[bolčukču] n. lawyer

бурунгаарлаар, шимчээр, чылар

[burungaarlaar, šimčeer, čylar] v. advance

бүзээлел, бүзээлээри, бүзээлээшкин

[büzeelel, büzeeleeri, büzeeleeškin] n. siege

даараар

[daaraar] v. sew

даараар, даарап каар

[daaraar, daarap kaar] v. embroider

дадагалзаар

listenloadingplaying

[dadagalzaar] n. doubt

дадарар

listenloadingplaying

[dadarar] v. rust

дадарык

listenloadingplaying

[dadaryk] a. rusty

дадарык, даттыг

[dadaryk, dattyg] a. rusty

демдек ады

listenloadingplaying

[demdek ady] n. adjective

деридер

[derider] v. swear

долу, четче, бүрүн

[dolu, četče, bürün] adj. comprehensive

доңгайгаш ап алыр

listenloadingplaying

[doŋgajgaš ap alyr] v. lift, bend over and pick up

ириир

listenloadingplaying

[iriir] v. rot, decompose

кадарар

[kadarar] v. pasture

кайда-даа

listenloadingplaying

[kajda-daa] pro everywhere, anywhere

каксы чугаалаар

listenloadingplaying

[kaksy čugaalaar] v. riddles, speak in

каксы чугаалаар, демдеглээр

[kaksy čugaalaar, demdegleer] v. mention

калдар аастыг сарыглыг

noun phrase metaphorical name of a shaman’s drum

камгалал

listenloadingplaying

[kamgalal] n. defense

канчаар-даа аажок улуг

[kančaar-daa aažok ulug] a. huge

керээ чарар

listenloadingplaying

[keree čarar] v. conclude

кокон

[kokon] n. cocoon

кулбуруур, кулубураар

[kulburuur, kuluburaar] v. slide, slip

курай-курай-курай!

interjection a call of happiness and well being

кызыгаарлаар

listenloadingplaying

[kyzygaarlaar] v. abstain

кызыгаарлаар, ойталаар, өйлээр

[kyzygaarlaar, ojtalaar, öjleer] v. abstain

кышкырыптар

listenloadingplaying

[kyškyryptar] v. shout

кээргээр

listenloadingplaying

[keergeer] v. feel sorry for

күскү

listenloadingplaying

[küskü] a. Fall, Autumn

меню, чем даңзызы

[menju, čem daŋzyzy] n. menu

муңгаргай, муңгаранчыг

[muŋgargaj, muŋgarančyg] a. sad

мөнгуннелчек ак-кускун

мөнгуннелчек ак-кускун

noun phrase european herring gull

Example: Photo by thierrycordenos / iNaturalist, License: CC-BY-NC via inaturalist.org

негелделиг

listenloadingplaying

[negeldelig] a. demanding

номчукчу

[nomčukču] n. reader

сансара

noun Buddgist concept of six worlds

сивирер, хаарар

[sivirer, khaarar] v. scrape

согун саадаа

listenloadingplaying

[sogun saadaa] n. quiver

суксун

[suksun] n. beverage

суксун

listenloadingplaying

[suksun] n. drink, beverage

сүрээдээр

listenloadingplaying

[süreedeer] v. agitate

таарыштырар, башкарар

[taaryštyrar, baškarar] v. regulate

таяр, тендириир

[tajar, tendiriir] v. slip

тыптыры

listenloadingplaying

[typtyry] n. appearance

тыртыжары

listenloadingplaying

[tyrtyžary] n. attraction

төрүүрү

listenloadingplaying

[törüürü] n. birth

удур турар, туржур

[udur turar, turžur] v. confront

удурланган

[udurlangan] v. opposed, disagreed

удурланган

listenloadingplaying

[udurlangan] v. opposed, disagreed (with)

уламчылаар, үргүлчүлээр

[ulamčylaar, ürgülčüleer] v. continue

улустар аразының

listenloadingplaying

[ulustar arazynyŋ] a. inter-national

хей-аът киириишкин

listenloadingplaying

[khej-àt kiiriiškin] n. inspiration

хей-аът киириишкин, сорук киириишкин

[khej-àt kiiriiškin, soruk kiiriiškin] n. inspiration

хуурактак

noun pl young acolyte

хээлеп даараар

listenloadingplaying

[kheelep daaraar] v. embroider

хөлези ап саарары, комиссия (Р)

[khölezi ap saarary, komissija (r)] n. commission

хөпээнээр

listenloadingplaying

[khöpeeneer] v. stack hay

цитаталаар, цитата алыр

[tsitatalaar, tsitata alyr] v. cite

цитаталаар, цитата бээр

[tsitatalaar, tsitata beer] v. quote

чаа чүвеге удур, консервативтиг

[čaa čüvege udur, konservativtig] adj. conservative

чаа чүвеге удур, хожудаңгай, консервативтиг (Р)

[čaa čüvege udur, khožudaŋgaj, konservativtig (r)] n. conservative

чалалга

listenloadingplaying

[čalalga] n. invitation

чараа-чечен

listenloadingplaying

[čaraa-čečen] n. hedgehog

чатка-каргыш

noun phrase collective naming for curses, actions for evel eyes, spoilage

чечек

listenloadingplaying

[čeček] n. flower

чечен чогаал

listenloadingplaying

[čečen čogaal] a. literary

чигзинер, дадагалзаар

[čigziner, dadagalzaar] v. hesitate

чижеглээрге, чижээлээрге

[čižegleerge, čižeeleerge] adv. approximately

чугаалаар

[čugaalaar] v. speak

чурук, чурууру, чурумал;

[čuruk, čuruuru, čurumal;] n. image

чымчадыры, чиигедири, намдадыры, чавырылдырары, чымчаары, чиигээри, намдаары, чавырлыры

[čymčadyry, čiigediri, namdadyry, čavyryldyrary, čymčaary, čiigeeri, namdaary, čavyrlyry] n. palatalization

чыргыраар, чаргыраар

[čyrgyraar, čargyraar] v. quack

чөгели төнген, чөгенген

[čögeli töngen, čögengen] a. disappointed

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. permit

ширбиил, ширбииш, туужуур

[širbiil, širbiiš, tuužuur] n. broom

шоодуглуг, кыжыраан, кочулаан

[šooduglug, kyžyraan, kočulaan] adj. ironic

шынын бадыткаар

listenloadingplaying

[šynyn badytkaar] v. bear witness to

шөер, херер, хере тырттар

[šöjer, kherer, khere tyrttar] v. stretch

эвээжээр, бичелээр

[eveežeer, bičeleer] v. decrease

эдерер

listenloadingplaying

[ederer] v. follow

эрес дидим чорук

[eres didim čoruk] n. courage

эскерер

[eskerer] v. spot

үе-үелеп

listenloadingplaying

[üje-üjelep] adv. from time to time

үлээри, хуваары, чарары

[üleeri, khuvaary, čarary] n. division

үре-салгал, салгал, үре-сады

noun phrase generation, offspring

өгленген

[öglengen] adj. married