Your search for * has returned 100 entries

(кандыг бир сававы) долдурар

[(kandyg bir savavy) doldurar] phr. v. fill up

1. бузар, үрээр, үрегдээр, 2. буурадыр, сандараар

[1. buzar, üreer, üregdeer, 2. buuradyr, sandaraar] v. ruin

1. иштелиир, 2. тыптыр, боттаныр, 3. бодап алыр

[1. išteliir, 2. typtyr, bottanyr, 3. bodap alyr] v. conceive

1. соңга караандан) көстүүр, 2. уттур, уттуп кааптар, 3. көрбээчеңнээр, (кандыг-бир чүвени) сагыштыы

[1. soŋga karaandan) köstüür, 2. uttur, uttup kaaptar, 3. körbeečeŋneer, (kandyg-bir čüveni) sagyš] v. overlook

1. челбииш, изигде челбитиннер херексээл; 2. аарыкчы, талалакчы

[1. čelbiiš, izigde čelbitinner kherekseel; 2. aarykčy, talalakčy] n. fan

1. чолаачылаар, 2. удуртур, баштаар

[1. čolaačylaar, 2. udurtur, baštaar] v. steer

1. школа) демдек салыр, 2. хуваар, үлээр, таарыштыр тургузар, ылгаар

[1. škola) demdek salyr, 2. khuvaar, üleer, taaryštyr turguzar, ylgaar] v. grade

1. ылавылаар, тодарадыр, тодаргайлаар, хынап көөр, 2. дугуржур, дугуржуп алыр

[1. ylavylaar, todaradyr, todargajlaar, khynap köör, 2. duguržur, duguržup alyr] v. qualify

1. эвээжээр, бичелээр, 2. куду көөр, херекке албас

[1. eveežeer, bičeleer, 2. kudu köör, kherekke albas] v. diminish

1. эскерер, эскерип көөр, 2. бижиир, бижип алыр

[1. eskerer, eskerip köör, 2. bižiir, bižip alyr] v. note

1. өзүп көвүдээр 2. катаптаар

[1. özüp kövüdeer 2. kataptaar] v. reproduce

1. өске черге олуртур (теректи) 2. солуур

[1. öske čerge olurtur (terekti) 2. soluur] v. transplant

Великобританияниң

[velikobritanijaniŋ] adj. british

аазаар

listenloadingplaying

[aazaar] v. promise

ажы-төл төрүүрү

[ažy-töl törüürü] n. existence

азарлар

noun azarlar (celestials of the upper world)

азарлар ~ азар курбустулар ~ хоорлар

noun celestial bodies

алгырар, кышкырар

[algyrar, kyškyrar] v. yell

аңгы-аңгы

listenloadingplaying

[aŋgy-aŋgy] a. different

аңдарар (хүреш)

[aŋdarar (khüreš)] phr. v. take down

баштактаныр

listenloadingplaying

[baštaktanyr] v. joke

баштактаныры

[baštaktanyry] n. joke

боттуг байдалды барымдаалаар

[bottug bajdaldy barymdaalaar] adj. realistic

бурунгаарлаар

listenloadingplaying

[burungaarlaar] v. advance

бурурнгаар депшилгелиг, мурнакчы

[bururngaar depšilgelig, murnakčy] adj. progressive

бут бүмбүү

[but bümbüü] n. football

дадарар, дадара бээр

[dadarar, dadara beer] v. rust

деридер

[derider] v. swear

деридер

listenloadingplaying

[derider] v. sweat

доңгайгаш ап алыр

listenloadingplaying

[doŋgajgaš ap alyr] v. lift, bend over and pick up

дузалал кылыг сөзү

[duzalal kylyg sözü] n. auxiliary verb

ириир

listenloadingplaying

[iriir] v. rot, decompose

истеп сүрер, сүрер, сывыр-

[istep sürer, sürer, syvyr-] v. chase

кадарар

[kadarar] v. guard

калбарар, алгыыр, делгертир

[kalbarar, algyyr, delgertir] v. widen

калдар аастыг сарыглыг

noun phrase metaphorical name of a tambourine

камгалал, камагалаары

[kamgalal, kamagalaary] n. defense

капкага кактырар

listenloadingplaying

[kapkaga kaktyrar] v. fall into a trap

катаптаар

listenloadingplaying

[kataptaar] v. repeat

кертиктиг

listenloadingplaying

[kertiktig] a. rough

керээ чарар

listenloadingplaying

[keree čarar] v. conclude

кулбуруур, кулубураар

[kulburuur, kuluburaar] v. slide, slip

куску келири

listenloadingplaying

[kusku keliri] n. nausea

кышкырар

listenloadingplaying

[kyškyrar] v. scream loudly

кышкырар, алгырар

[kyškyrar, algyrar] phr. v. cry out

кээргээр

listenloadingplaying

[keergeer] v. 1. feel sorry for 2. have pity on

күдээлээр кижи, күдээ боор кижи

[küdeeleer kiži, küdee boor kiži] n. bridegroom

күшкүл

listenloadingplaying

[küškül] n. hazel grouse

математика, сан эртеми

[matematika, san ertemi] n. mathematics

мөгэ-шыырак, атлетиктиг

[möge-šyyrak, atletiktig] adj. athletic

оглунуң оглунуң оглу

noun phrase great grandson (son of son’s son)

олуртур

listenloadingplaying

[olurtur] v. plant

саадаары

[saadaary] n. delay

салгал, үре-сады

[salgal, üre-sady] n. generation

суксун

[suksun] n. drink

сулараар

listenloadingplaying

[sularaar] v. itr., tr. relax

сылдыс орук уктуг хам

noun phrase shaman of star way origin

тыптыр

listenloadingplaying

[typtyr] v. arise

тыртыжары, тыртары

[tyrtyžary, tyrtary] n. attraction

тыртылган

listenloadingplaying

[tyrtylgan] a. shallow

төрүүрү

listenloadingplaying

[törüürü] n. birth

удуртур, баштаар, удуртуп башкарар

[udurtur, baštaar, udurtup baškarar] v. govern

уктуг-ызыгуурлуг дээр чаяалгалыг хам

noun phrase noble shaman of sky creation

хаарар

listenloadingplaying

[khaarar] v. roast, fry

хайгаараар

[khajgaaraar] v. supervise

хараадаар

listenloadingplaying

[kharaadaar] v. regret

хей-аът киириишкин

listenloadingplaying

[khej-àt kiiriiškin] n. inspiration

хер-херексел

listenloadingplaying

[kher-khereksel] n. instrument

холгаарлаар

listenloadingplaying

[kholgaarlaar] v. interfere

холгаарлаары

[kholgaarlaary] n. interference

хоруглуг болур, хоругдалдыг болур

[khoruglug bolur, khorugdaldyg bolur] v. banned, be

хосталыр, адырлыр

[khostalyr, adyrlyr] phr. v. get rid of

хүндүткел, хүндүлел, хүндүткээрлээри

[khündütkel, khündülel, khündütkeerleeri] n. respect

цитаталаар, цитата бээр

[tsitatalaar, tsitata beer] v. quote

чаа чүвеге удур, консервативтиг

[čaa čüvege udur, konservativtig] adj. conservative

чагыртыр

listenloadingplaying

[čagyrtyr] v. obey

чазыглыг

[čazyglyg] a. false

чалалга

listenloadingplaying

[čalalga] n. invitation

чарар

listenloadingplaying

[čarar] v. split

чарары

listenloadingplaying

[čarary] n. conclusion

частырыглыг

listenloadingplaying

[častyryglyg] a. incorrect

чедир тараар

listenloadingplaying

[čedir taraar] v. distribute

чер-черде

listenloadingplaying

[čer-čerde] a. everywhere

чижээлээрге

listenloadingplaying

[čižeeleerge] disc. for example

човуурлаар, човууруртаар

[čovuurlaar, čovuururtaar] v. groan

чугаалаан болур

[čugaalaan bolur] adj. verbal

чугаалаар

listenloadingplaying

[čugaalaar] v. tell, say

чурук, чурууру, чурумал;

[čuruk, čuruuru, čurumal;] n. image

чуруур

[čuruur] v. depict

чөгенген

listenloadingplaying

[čögengen] v. disappointed

чөгенген, чөгели төнген

[čögengen, čögeli töngen] v. disappointed

чөдүртүр

listenloadingplaying

[čödürtür] v. cough

чөпшээрээр

[čöpšeereer] v. agree

эвелгелчин

noun idol in the form of a doll

эвээжээр, бичелээр

[eveežeer, bičeleer] v. decrease

эрес дидим чорук

[eres didim čoruk] n. courage

эскерер

[eskerer] v. notice

үре-салгал, салгал, үре-сады

noun phrase generation, offspring

өрүглүг кымчы

listenloadingplaying

[örüglüg kymčy] n. horsewhip

өөрүүрү

listenloadingplaying

[öörüürü] n. pleasure