Entry # 1293 has returned 1 entry

сагышка бодаары, бодал, бодаашкын, сагыш, хоозун бодал

[sagyška bodaary, bodal, bodaaškyn, sagyš, khoozun bodal] n. imagination