Entry # 470 has returned 1 entry

каттыжар, чанында турар, кыйыында турар, кыдыында турар

[kattyžar, čanynda turar, kyjyynda turar, kydyynda turar] v. adjoin